Eleccións sindicais 2015. O noso programa.


11 jun 2015
ANOS  DE   RECORTES,  TEMPO DE RESISTENCIA

Dende maio de 2010 estamos a sufrir recortes salariais e de dereitos: a eliminación da paga extra de decembro de 2012, conxelación dos salarios (en total un 30% de perda salarial), eliminación de días de permiso e dos días adicionais por antigüidade, incremento da xornada laboral a 37,30 horas, eliminación do dereito a percibir o 100% das retribucións en situación de IT, eliminación ou reducción drástica da acción social, eliminación ou reducción ao simbólico das OEP.

CCOO promoveu e participou en todas as mobilizacións convocadas contra ditos recortes (entre outras, o 17 de decembro de 2012, manifestación contra as taxas xudiciais, 22 de marzo e 26 de abril de 2013 concentracións ante os Rexistros Civís, 17 de outubro de 2013 contra recortes MUGEJU,  8 de abril e 22 de maio de 2014 concentracións contra as reformas LOPJ e privatización do Rexistro Civil, manifestacións en defensa dos servizos públicos  ao longo dos anos 2013 e 2014, etc…)


CCOO  presentou unha INICIATIVA LEXISLATIVA POPULAR (ILP) no Congreso para recoller 500.000 sinaturas contra a privatización do Rexistro Civil (nun só mes  recolléronse máis de 100.000 sinaturas), CCOO manterá viva la ILP mentres a retirada da privatización do Rexistro Civil non se publique no BOE; presentou denuncias ante o Fiscal Xeral do Estado  contra o Presidente do Goberno, o ministro Gallardón e outros altos cargos por un posible conflicto de intereses na privatización do Rexistro Civil; e denunciou ante o Parlamento da UE esa privatización e exerceu o dereito de petición para freala.

CCOO XUSTIZA  SEGUIRÁ LOITANDO PARA:

1.-Recuperar o que nos roubaron:

-Recuperar os niveis salariais anteriores a maio de 2010
-Devolución íntegra da paga extraordinaria de decembro de 2012.

En xornada e horario:

-Restablecemento da xornada laboral máxima de 35 horas semanais.
-Recuperación dos 9 días de permiso por asuntos particulares  e os adicionais por antigüidade, tantos en asuntos particulares coma en vacacións.
-Horario de verao do 1 de xuño ao 30 de setembro
-Redución do horario de prolongación de xornada en igual proporción que o horario de verán
En materia de emprego:

-Convocatoria anual de Ofertas de Emprego Público
-Nomeamento inmediato de persoal interino sempre que non exista solicitude de cobertura por substitución.
Nas prestacións sociosanitarias:

-Restablecemento de todas as prestacións e axudas recortadas na MUGEJU e no RGSS coas súas contías actualizadas.

2.- Loitar contra calquera intento de privatización na administración de xustiza:

-Derrogación da lei do Rexistro Civil
-Realización de todos os actos de comunicación e execución por persoal funcionario da administración de xustiza, nunca polos procuradores ni ningún outro colectivo público ou privado.
-Modificación da normativa sobre xustiza gratuíta para permitir o acceso de toda a cidadanía á xustiza.
-O mantemento dos xulgados de Paz
-Adecuación das instalacións e edificios xudiciais á normativa vixente.
-Incremento dos cadros de persoal e creación de novos órganos xudiciais onde fose preciso.

3.- Mellorar as condicións de traballo:

-Revisión anual e negociada das RPT en base aos incrementos de cargas de traballo e a cobertura dos distintos postos de traballo mediante concurso e non por libre designación.
-Garantía de que ninguén sufrirá perda nas súas retribucións actuais por todos os conceptos durante o proceso de acoplamento á nova oficina, incluídas as gardas que faranse ca mesma frecuencia nas oficinas xudiciais.
-O incremento do complemento específico dos postos de traballo en violencia sobre a muller.
-Impedir a amortización de prazas por implantación da NOF/NOX
-Contratación de persoal interino a través de bolsas de traballo, nunca mediante empresas de traballo temporal
-Conversión das prazas de reforzo en cadros de persoal e a súa cobertura por titulares.
-As gardas deberán ter compensación mínima de un día de libranza, máis outro por cada día traballado en día non laborable.
-Concursos de traslado anuais, con resultas e con todas as prazas de todos os corpos, xerais e especiais.
-Nova regulación da orde de substitucións verticais e horizontais, con retribución do 100% en todos os casos e nova regulación do sistema de quendas. 
 -Creación dunha praza de auxilio nos servizos comúns de apoio.
-Reserva para posteriores convocatorias da nota de cada un dos exercicios da parte de oposición, no acceso por  promoción interna.
-Reserva e cobertura do 50% das prazas para a promoción interna a calquera corpo superior, tamén ao corpo de secretarios xudiciais.

Na Mutualidade:

-Mellora e garantías de cumprimento do concerto sanitario da MUGEJU coas entidades aseguradoras.
-Retribución do 100% de todos os conceptos no subsidio por incapacidade temporal.
-Mellora e actualización periódica de todas as axudas e a incorporación de novas prestacións.
-Obrigatoriedade da administración de conceder prórrogas en servizo activo,  nos casos nos que sexa necesario completar anos de cotización para acceder ao 100% da pensión de xubilación.
-Xubilación anticipada no RGSS nas mesmas condicións cas establecidas no réxime de clases pasivas.


En saúde laboral:

-Constitución dos comités de seguridades e saúde non existentes aínda.
-Elaboración dos plans de emerxencia e evacuación donde non se fixera.
-Avaliación de riscos laborais e psicosociais en todos os postos de traballo e a adopción das medidas pertinentes.
-Denuncia e seguimento dos casos de mobbing e acoso laboral.
-A atención ao persoal especialmente sensible a determinados riscos, particularmente de persoas con discapacidade,  para ocupar dende o principio un posto axeitado as súa características.
-Desaparición do carácter selectivo do curso teórico-práctico substituíndoo por formación práctica no posto de traballo do destino obtido tras ter superado o proceso selectivo.ELECCIÓNS SINDICAIS 2015 – XUNTA DE PERSOAL DE XUSTIZA

O 18 DE XUÑO  VOTA CCOO

Horario:  de 9:00 14:30 horas