Lexislación: Textos legais
Nesta páxina encontrarás información sobre Lexislación de interese para o funcionariado da administración de Xustiza e un apartado cos textos legais en galego (obtidos a partir da páxina web http://www.usc.es/temosllelei/as-leis-en-galego.html , da Facultade de Dereito de Santiago)


Lexislación procesual
Lexislación

CGPJ


Últimas leis publicadas

21-11-2012. Lei de Taxas Xudiciais
                     (Modificación 28/02/2013)

13-07-2012. RDL de medidas de liquidez das administracións públicas e no ámbito financieiro

06-07-2012. Lei de medidas urxentes para a reforma do mercado laboral

06-07-2012. Lei de mediación en asuntos civís e mercantís

11-10-2011. Lei reguladora da Xurisdición Social
Proxectos


Anteproxectos
As leis en galegoDereito constitucional


 1. Constitución española
 2. Lei orgánica do TC
 3. Estatuto de Autonomía de Galicia
 4. Lei do goberno

Dereito civil

 1. Código civil
 2. Lei de axuizamento civil
 3. Lei do rexistro civil
 4. Regulamento do rexistro civil
 5. Lei de fundacións
 6. Lei de arrendamentos urbanos
 7. Lei de arrendamentos rústicos
  1. Modif. da Lei de arrendamentos rústicos
 8. Lei hipotecaria
 9. Regulamento hipotecario
 10. Lei da propiedade horizontal
  1. Lei de eliminación de barreiras arquitectónicas
 11. Lei do dereito de asociación
 12. Lei de ordenación da edificación
 13. Lei da mediación familiar
 14. Lei de dereito civil de Galicia
 15. Lei sobre reprodución humana asistida
 16. Lei da propiedade intelectual
  1. Modif. da Lei de propiedade intelectual
 17. Lei de saúde sexual e reprodutiva e da interrupción voluntaria do embarazo

Dereito penal e procesual

 1. Código penal
  1. Modif. 5/2010 do Código penal
  2. Modif. 15/2003 do Código penal
 2. Lei de axuizamento criminal
 3. Lei orgánica xeral penitenciaria
 4. Lei do poder xudicial
 5. RD de asistencia xurídica gratuíta
  1. Corrección do RD de asistencia xurídica gratuíta
  2. Modif. do RD de asistencia xurídica gratuíta
 6. Lei de protección das víctimas da violencia doméstica
 7. Lei de demarcación e de planta xudicial

Dereito laboral e da seguridade social

 1. Estatuto dos traballadores
 2. Lei de procedemento laboral
 3. Lei de liberdade sindical
 4. Lei de empresas de traballo temporal
 5. Modif. da Lei de empresas de traballo temporal
 6. Lei xeral da seguridade social
 7. Réxime xeral de autónomos
 8. Lei de prevención de riscos laborais
 9. Lei do EBEP

Dereito mercantil

 1. 1 Código de comercio
 2. Regulamento do rexistro mercantil
 3. Lei concursal
 4. Lei da propiedade intelectual
  1. Modif. da Lei de propiedade intelectual
 5. RD co texto refundido da Lei de sociedades de capital
 6. Lei de sociedades de responsabilidade limitada
 7. Lei de contrato de seguro
 8. Lei cambiaria e do cheque

Dereito admnistrativo

 1. Lei de expropiación forzosa
 2. Lei das bases do réxime local
  1. RD do regulamento das entidades locais
 3. Lei do réxime xurídico das AP e do procedemento administrativo
  1. RD que regula a presentación de escritos
  2. RD que regula os servizos de atención ao cidadán
 4. RD da potestade sancionadora
 5. Lei da Administración Xeral do Estado
 6. Lei de protección de datos persoais
  1. RD de desenvolvemento da Lei de datos persoais
 7. Lei do contencioso-administrativo
 8. Lei do patrimonio das AA.PP.
 9. Lei do EBEP
 10. Lei de acceso electrónico aos servizos públicos
  1. Desenvolv. da Lei do acceso electrónico aos servizos públicos
 11. Lei de adaptación á Lei do libre acceso aos servizos
 12. Lei de contratos do sector público
 13. RD da Lei de solo

Dereito tributario e financeiro

 1. Lei xeral tributaria
  1. RD de desenv. da Lei xeral tributaria
  2. RD do regulamento das obrigas de facturación
 2. Lei xeral de subvencións
 3. RD de recadación da Seguridade Social
 4. RD de xestión e inspección tributaria
 5. RD do réxime sancionador tributario
 6. Lei do IRPF
  1. Mod. das leis dos impostos de sociedades
 7. Lei do IVE

Lexislación comunitaria e internacional

 1. Carta das Nacións Unidas
 2. DU dos dereitos humanos
 3. DU dos dereitos do neno
 4. Conv. europeo dos dereitos humanos e das liberdades fundamentais
 5. Lei de ratificación do Tratado de Niza
 6. Instrumento de ratificación do Tratado de Lisboa
 7. Carta Dereitos Fundamentais da UE
 8. Conv. de Viena sobre Dereito dos Tratados
 9. Conv. das NU sobre o Dereito do Mar

Notas

 • Esta lista baséase nunha escolma da lexislación básica efectuada polo profesorado da Facultade de Dereito.
 • As ligazóns fanse aos Suplementos en galego do BOE (dende 1998) e a versións en formato .pdf fornecidas polo propio BOE para esta campaña, no caso de versións existentes en edicións en papel deste organismo.
 • En 2003 a Real Academia Galega aprobou unhas pequenas modificacións ortográficas derivadas do Acordo normativo. Daquela, as leis anteriores a 2003 están redactadas conforme á normativa anterior, e presentarán segunda forma do artigo, conservación de grupos cultos, etc.