Acción Social 2011. Publicación das listaxes provisionais


25 oct 2011


No Diario Oficial de Galicia número 204, do 25 de outubro de 2011, publícase a resolución do 17 de outubro de 2011, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se fan públicas as listaxes provisionais das solicitudes admitidas e excluídas dos programas correspondentes ás axudas do fondo de acción social do ano 2011 para o persoal ao servizo da Administración de xustiza con destino na Comunidade Autónoma de Galicia.Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza
Texto

RESOLUCIÓN do 17 de outubro de 2011, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se fan públicas as listaxes provisionais das solicitudes admitidas e excluídas dos programas correspondentes ás axudas do fondo de acción social do ano 2011 para o persoal ao servizo da Administración de xustiza con destino na Comunidade Autónoma de Galicia.

De conformidade co establecido no punto 6 (procedemento) das condicións xerais da convocatoria do programa de acción social do ano 2011 para o persoal ao servizo da Administración de xustiza con destino na Comunidade Autónoma de Galicia, á cal se lle deu publicidade por medio da Resolución do 10 de xuño de 2011, da Dirección Xeral de Xustiza, publicada no Diario Oficial de Galicia n.º 126, do 1 de xullo, esta dirección xeral

ACORDA:

Primeiro. Facer públicas as listaxes provisionais das solicitudes admitidas e excluídas dos programas I (axuda fillos e estudos fillos) e II (axuda estudos funcionarios) nas páxinas web: http://www.intranetxustiza.xunta.es e http://cpapx.xunta.es/accion-social

En aplicación da Lei orgánica de protección de datos de carácter persoal, a admisión ou a exclusión dos solicitantes dos programas III (axuda discapacidades) e IV (axuda por celiaquía, intolerancia á lactosa e crohn) comunicarase persoalmente aos interesados.

Segundo. Os/as solicitantes destes programas poderán formular alegacións no prazo de 15 días naturais a partir do seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia, de acordo co establecido no artigo 71 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, e no devandito punto 6 do acordo sobre criterios de repartición do fondo de acción social para o exercicio 2011. A presentación da documentación cómpre facela nos rexistros xerais dos órganos administrativos establecidos no artigo 38 da mencionada Lei 30/1992, e dirixilos á Dirección Xeral de Xustiza da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza (praza de Europa, 5A, 4.º, polígono das Fontiñas, 15781 Santiago de Compostela).

Santiago de Compostela, 17 de outubro de 2011.

Juan José Martín Álvarez
Director xeral de XustizaConsulta das listaxes

http://www.intranetxustiza.xunta.es e http://cpapx.xunta.es/accion-social


Entradas relacionadas:

13-10-2011: Acción Social. Excluídos. Emendar defectos da documentación. Prazo