Acción Social. Excluídos. Emendar defectos da documentación. Prazo


13 oct 2011

En relación coas causas de exclusión que aparecen nas listaxes provisionais dos programas de acción social, deberán terse en conta as seguintes consideracións:

No programa II- estudos funcionarios- aparecen un número importante de excluídos por non xustificar debidamente, segundo a administración, as matrículas.

Para emendar este problema os traballadores deben remitir orixinais ou cando menos copia da matrícula co recibo bancario do pagamento da matrícula.

No Programa IV. Os certificados médicos acreditando a intolerancia á lactosa e a celiaquía expedidos hai máis dun ano non os consideraron validos. Para os que padecen a enfermidade de Crohn a expedición do certificado non pode superar os 5 anos.

A publicación no DOGA será a semana que vén.

O prazo para presentar alegacións será de 15 días NATURAIS, a partir da súa publicación.