Gestión Promoción Interna: Pruebas optativas de lengua y derecho foral en Cataluña y País Vasco


27 oct. 2016Se ha publicado en la página web del Ministerio de Justicia la convocatoria para la celebración de las pruebas optativas de Lengua Autonómica (Cataluña y País Vasco) y Derecho Civil Foral (País Vasco):

Acuerdo de 26 de octubre del Tribunal Calificador Único por el que se convoca a la realización de la prueba optativa de Lengua Autonómica de Cataluña y País Vasco, así como del Derecho Civil Foral del País Vasco.

27 de octubre de 2016

Acuerdo de 26 de octubre de 2016

Nota de corte del primer ejercicio de las oposiciones de Letrados de la Administración de Justicia, turno libre
Se ha publicado en la página web del Ministerio de Justicia Acuerdo del Tribunal Calificador de las pruebas selectivas para ingreso en el cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia, turno libre, por el que se establece la nota mínima necesaria para superar el primer ejercicio.

Acuerdo de 27 de octubre 2016. Nota de Corte TL

Oposiciones Letrados de la Administración de Justicia, promoción interna: calificaciones diarias examen oral 26 octubre

Se ha publicado en la página web del Ministerio de Justicia la relación de calificaciones diarias de los opositores convocados al examen oral de las pruebas selectivas para acceso al cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia (promoción interna) correspondiente a la convocatoria del 26 de octubre de 2016.

Conv. 26 de octubre


Acción social 2016. Listaxes definitivas.No DOG de hoxe, xoves 27 de outubro de 2016, publicouse a resolución do 27 de setembro 2016, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se aproban as listaxes definitivas das solicitudes admitidas e excluídas correspondentes ás axudas do fondo de acción social do ano 2016 para o persoal ao servizo da Administración de xustiza con destino na Comunidade Autónoma de Galicia.

Por causa do carácter persoal dos datos vinculados a estas, o acceso por parte da persoa interesada á información relativa á admisión ou exclusión definitiva da súa solicitude realizarase a través da OPAX, co seu certificado dixital recoñecido ou co usuario e contrasinal.Para acceder ao texto da mesma prema na seguinte ligazón.

Oposiciones Gestión, promoción interna: rectificación de la fecha de la prueba optativa de valenciano


26 oct. 2016Se ha publicado en la página web del Ministerio de Justicia una rectificación de la fecha de la prueba optativa de valenciano del proceso selectivo para acceso al cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia, promoción interna, prueba que tendrá lugar el 27 de octubre a las 10,00 h. y no el 27 de noviembre como se publicó en el día de ayer.

Acuerdo de 24 de octubre de 2016

Instrucións da DXX sobre as tomas de posesión e cesamentos do concurso de traslados
O luns 7 de novembro publicarase no BOE e no DOG a Resolución do 18 de outubro de 2016, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se resolve definitivamente o concurso de traslado para prazas vacantes entre funcionarios dos corpos e escalas de xestión procesual e administrativa, de tramitación procesual e administrativa e de auxilio xudicial da Administración de xustiza, anunciado pola Resolución do 25 de abril de 2016.
Segundo a resolución, tanto a toma de posesión coma os cesamentos realizaranse na xefatura ou delegación territorial correspondente ao destino. Por cuestións organizativas, a formalización da toma de posesión terá lugar entre as 9:00 e as 11:30 horas e a dos cesamentos entre as 11:30 e as 14:00 horas, de luns a venres. Á marxe das datas de cesamento fixadas na resolución (corpo de tramitación o día 11/11/2016 venres, auxilio e xestión o día 15/11/2016, martes), no caso de que un funcionario reingresado tome posesión antes das datas indicadas na praza de outro que tamén obtivese destino no concurso, este segundo cesará o mesmo día da toma de posesión do reingresado, empezando a contarlle o seu respectivo prazo posesorio.
No caso de cesar e tomar posesión na mesma localidade ou en distintas localidades dunha mesma provincia, ambas formalizacións poderanse facer o día da toma de posesión sendo a data de formalización do cesamento a que corresponda de acordo coa resolución de adxudicación.
Co fin de axilizar a tramitación das altas e baixas, relacionamos a documentación que as xefaturas ou delegacións territoriais precisan para abrir ou completar os expedientes persoais das persoas que tomen posesión dun novo posto*.

Persoal procedente de fóra da comunidade:

Fotocopia do DNI

Ficha de recollida de datos (persoais e bancarios)

Fotocopia da tarxeta sanitaria e/o tarxeta de MUGEJU (número de afiliación)

Certificado de haberes

Certificado ou copia dos trienios

Certificación das vacacións e días gozados na Administración da que procedan

Modelo 145 (IRPF)

Persoal destinado en Galicia:

Fotocopia do DNI

Ficha de recollida de datos (persoais e bancarios)

Persoal que se vai fóra de Galicia:

Para o caso dos cesamentos do persoal que obteña novo destino fóra da C. A. de Galicia, no momento de formalización do cesamento deberán facer entrega da tarxeta de identificación persoal e control horario. No caso de non ter que formalizar cesamento algún por reingresar fóra da comunidade nun corpo distinto do que estaba a prestar servizos, a tarxeta será entregada presencialmente ou por correo postal, ao correspondente servizo de persoal de xustiza.

Entrega de tarxeta
* No caso de non estar en posesión dalgún dos documentos, estes remitiranse á maior brevidade posible ao correspondente servizo de persoal de xustiza.

Comité de seguridade e saúde laboralO pasado día, 21/10/2016, constituiuse  en Santiago o  Comité de seguridade e  saúde laboral.


Para ver a nota informativa , preme aquí

INFORMACIÓN PROCESO SELECTIVO AUXILIO JUDICIAL (OEP 2015): notas de corte a partir de finales de la semana próxima
INFORMACIÓN ACTUALIZADA DEL PROCESO SELECTIVO DE AUXILIO JUDICIAL (OEP 2015)

EL TRIBUNAL DE AUXILIO JUDICIAL PUBLICARÁ LA SEMANA PRÓXIMA LAS NOTAS DE CORTE PARA SUPERAR AMBOS EJERCICIOS, REALIZADOS EL 1 DE OCTUBRE

Según la información de que disponemos, el Tribunal de Auxilio Judicial de la OEP 2015 adoptará la semana próxima (tras el día festivo del 1 de noviembre) el acuerdo que establezca las notas de corte necesarias para superar los dos ejercicios, además, en su caso, de la impugnación o impugnaciones que acepte de las reclamaciones presentadas por los opositores, con las plantillas definitivas.

El Tribunal debe acordar también en unos días la fecha del examen de incidencias, que no tendrá lugar antes de la semana próxima y será probablemente en la siguiente.

Las notas de aprobados de ambos ejercicios y de los opositores que superan la oposición, se publicarán probablemente a lo largo de la semana que comienza el 7 de noviembre.

Anulación pregunta primer ejecicio de ingreso en el cuerpo de Letrados turno libre y relación de calificaciones diarias
En la página web del Ministerio de Justicia se ha publicado:

LETRADOS DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA, Orden JUS/2890/2015, de 23 de diciembre. (BOE de 7 de enero de 2016)

Acuerdo de 25 de octubre. Anulación de pregunta del ejercicio de 8 de octubre, turno libre, ingreso en el cuerpo de Letrados, primer ejercicio.
26 de octubre de 2016
Acuerdo de 25 de octubre. Modificación de plantillas (PDF. 11 KB)

Por este acuerdo, se anula la pregunta número 53 del Modelo A, que se corresponde con la pregunta 99 del modelo B, por lo que dicha pregunta anulada no será computable a efectos de puntuación.


Además, se publica en la web del Ministerio de Justicia:

Relación de calificaciones diarias de los opositores convocados al examen oral de promoción interna. Octubre
26 de octubre de 2016

Documentos asociados

CCOO vuelve a solicitar al Ministerio y a las CCAA transferidas una oferta extraordinaria de Promoción interna que recupere el 50% de las vacantes y una convocatoria en 2017 de una oferta de Empleo Público que contenga la totalidad de las plazas vacantes y las de refuerzo estructurales

CCOO en defensa del empleo público de calidad en la Administración de Justicia

CCOO VUELVE A SOLICITAR AL MINISTERIO DE JUSTICIA Y A LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS CON COMPETENCIAS TRANSFERIDAS:

q  UNA OFERTA EXTRAORDINARIA DE PROMOCIÓN INTERNA QUE RECUPERE EL 50% DE TODAS LAS PLAZAS VACANTES

q  LA CONVOCATORIA EN 2017 DE UNA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO QUE CONTENGA LA TOTALIDAD DE LAS PLAZAS VACANTES Y DE LAS PLAZAS DE REFUERZO ESTRUCTURALESCCOO HEMOS SOLICITADO POR ESCRITO:

1.- CONVOCATORIA DEL 100% DE LAS PLAZAS VACANTES

q  CCOO exige la convocatoria en Oferta de Empleo Público de la totalidad de las plazas vacantes en las plantillas y RPTs, estén cubiertas o no por personal interino o por cualquier otro sistema de provisión, y de todas y cada una de las plazas ocupadas por personal de refuerzo estructurales, que se incorporarán previamente a las plantillas orgánicas.

2.- 50% DE TODAS LAS VACANTES PARA PROMOCIÓN INTERNA

q  CCOO exige la convocatoria extraordinaria de pruebas de acceso por el turno de promoción interna para recuperar el 50% de las vacantes en todos los cuerpos, incluido el de Letrados de la Administración de Justicia, incrementando, en su caso, las que no sean cubiertas las plazas del turno libre.

3.- EL CONCURSO-OPOSICIÓN COMO SISTEMA DE ACCESO

q  CCOO exige la convocatoria de las pruebas de acceso, también para el turno libre, mediante el sistema de concurso oposición, con una fase de oposición en la que la superación de los exámenes se haga con el 50% de la puntuación máxima y con una fase de concurso con el 45% de la puntuación total en la que se valore la experiencia previa, máximo establecido por el Tribunal Constitucional.

4.- CUERPOS DE MÉDICOS FORENSES Y ESPECIALES DE INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA

q  CCOO exige la convocatoria inmediata y sin modificación de los temarios de las pruebas de acceso a los cuerpos de Médicos Forenses (OEP 2015) y de los cuerpos Especiales del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (OEP 2015 y 2016 acumuladas), incluyendo las plazas de promoción interna.

Entendemos que la concreción de estas solicitudes y el posible acuerdo, en su caso, deben llevarse a cabo en el seno de la Mesa Sectorial de Negociación cuya convocatoria también hemos solicitado.


El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictado diversas sentencias con arreglo a las cuales declara que el Derecho de la Unión se opone a la norma nacional que permite la renovación de nombramientos temporales para atender necesidades temporales en materia de personal, cuando estas necesidades son en realidad permanentes, por contravenir el Acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada, celebrado el 18 de marzo de 1999, que figura anexo de la Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999.

En lo que atañe a la Administración de Justicia, tanto en el ámbito no transferido, de la responsabilidad del Ministerio de Justicia, como en el transferido, gestionado por las Comunidades Autónomas en lo referente a determinados cuerpos de funcionarios, se da la situación proscrita por la citada Sentencia, en tanto que existe un elevadísimo porcentaje de puestos de trabajo atendidos por funcionarios interinos que atienden necesidades de empleo estructurales, permanentes y estables; por lo tanto, el Ministerio de Justicia y las CCAA con competencias transferidas, incumplen el dictado de la sentencia y, por ende, la Directiva 1999/70/CE y su anexo, y vienen obligados, con carácter inmediato, en virtud del principio de aplicación directa del fallo de la sentencia del Tribunal Europeo en el ordenamiento jurídico interno de los países miembros de la Unión Europea, a adoptar las medidas y mecanismo necesario, en orden a cubrir con personal funcionario de carrera los puestos de trabajo de las plantillas y también los desempeñados por personal interino de refuerzo que atienden necesidades estructurales y permanentes.

CCOO hemos venido exigiendo que las convocatorias de Ofertas de Empleo Público incluyan la totalidad de las plazas vacantes y también de aquéllas de refuerzo que se han demostrado estructurales, previa incorporación a las plantillas, además de que se garantice la promoción profesional recuperando el 50% de las plazas para la promoción interna.

Siempre hemos entendido que los puestos de trabajo estructurales tienen que estar ocupados por personal titular, reservándose el nombramiento de interinos y otros sistemas extraordinarios de provisión de puestos para cubrir las ausencias de su titular hasta la siguiente OEP.

La tradicional e incomprensible exclusión en las OEP de la Admón. de Justicia de un elevadísimo número de plazas vacantes y de cientos de refuerzos que se han demostrado estructurales ha impedido la normalización de esta situación que viene ahora además reprochada por las recientes sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que confirman y avalan las peticiones que desde CCOO venimos realizando en este sentido y que exigen al Reino de España la asignación de trabajadores fijos a los puestos de trabajo estructurales que, en el caso de los empleados públicos y para conjugar los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad en el acceso a la función pública, solo puede llevarse a cabo mediante la convocatoria de Ofertas Públicas de Empleo con la totalidad de las plazas vacantes.

Además, y como ya hemos manifestado en reiteradísimas ocasiones, no existe ninguna razón económica de control de gasto público que justifique la situación actual en la que la inmensa mayoría de los puestos vacantes no cubiertos por titulares lo están por personal interino no produciéndose ningún ahorro para las arcas públicas.

El efecto que ha producido esta insuficiencia de plazas convocadas en anteriores OEP es un altísimo nivel de empleo precario en la Administración de Justicia (con niveles insoportables de más del 50% en territorios como Cataluña, Baleares o Canarias), con personal interino que ha mostrado de sobra su capacidad para los puestos de trabajo desempeñados, que debe serle reconocida en sus aspiraciones de obtener una plaza como funcionarios de carrera. Conjugar los principios mencionados de igualdad, mérito y capacidad es el objetivo que, por tanto, perseguimos formulando nuestra propuesta de que sea el concurso-oposición el sistema de acceso para las sucesivas convocatorias, con los límites establecidos por las sentencias del Tribunal Constitucional en cuanto al porcentaje que sobre la puntuación total puede darse a la experiencia previa como funcionario interino y valorando de forma equilibrada la fase del concurso de méritos en relación a la fase de oposición, estableciendo la nota de corte de todos los ejercicios de la oposición en el 50% de la nota máxima posible.

Para los casos de los cuerpos de Médicos Forenses y Especiales del INT (en este caso tanto en los procesos del turno libre como en los de promoción interna), para las personas aspirantes la situación ya se está haciendo especialmente insoportable. Para los primeros estamos aun a la espera de la convocatoria de la OEP de 2015 y, para los segundos las convocatorias de las ofertas acumuladas de 2015 y 2016 no pueden hacerse esperar más por lo que exigimos su convocatoria inmediata.Calificaciones diarias de Letrados promoción interna (24 de octubre)
En la página web del Ministerio de Justicia se ha publicado:

LETRADOS DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA, Orden JUS/2890/2015, de 23 de diciembre. (BOE de 7 de enero de 2016)


Relación de calificaciones diarias de los opositores convocados al examen oral de promoción interna. Octubre
25 de octubre de 2016

Documentos asociados
Conv. 3 octubre 2016 (PDF. 2,12 MB)
Conv. 4 octubre 2016 (PDF. 2,15 MB)
Conv. 5 octubre 2016 (PDF. 103 KB)
Conv. 6 octubre 2016 (PDF. 2,19 MB)
Conv. 10 octubre 2016 (PDF. 2,13 MB)
Conv. 11 octubre 2016 (PDF. 2,1 MB)
Conv. 13 octubre 2016 (PDF. 2,12 MB)
Conv. 14 octubre 2016 (PDF. 2,16 MB)
Conv. 17 octubre 2016 (PDF. 2,1 MB)
Conv. 18 octubre 2016 (PDF. 2,16 MB)
Conv. 19 octubre 2016 (PDF. 2,18 MB)
Conv. 24 octubre 2016 (PDF. 2,06 MB)

Recurso de CCOO contra la evaluación final de ESO y Bachiller
En el BOE de hoy, 25 de octubre, se publica que se ha interpuesto recurso de la Federación de Enseñanza de CCOO contra el Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato y que figura registrado con el número 1/4975/16

Recurso de CCOO contra RD que regula la evaluación final de Bachiller y ESO

También se anuncia que han interpuesto recurso contra ese Real Decreto, los gobiernos de las CCAA de Aragón, Extremadura y Castilla la Mancha

Convocada prueba optativa de Valenciano Gestión promoción interna 2015: 27 de noviembre a las 10 horasGESTIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA, ACCESO PROMOCIÓN INTERNA, Orden JUS/2682/2015, de 1 de diciembre (BOE de 15 de diciembre)  
Acuerdo de 24 de octubre de 2016 del Tribunal Calificador Único, por el que se convoca a la prueba optativa de Valenciano.

"Se convoca a los opositores, que en su día solicitaron la celebración de la evaluación del conocimiento del idioma valenciano, a la realización de este ejercicio de carácter optativo el próximo 27 de noviembre a las 10 horas en el lugar indicado en el Acuerdo del Tribunal"


Fechas aproximadas de publicación valoración méritos Gestión promoción, oposición de Auxilio y concursos de traslado cuerpos especiales


21 oct. 20161.- PUBLICACIÓN  DE LA VALORACIÓN PROVISIONAL DE MÉRITOS DE GESTIÓN PROMOCIÓN INTERNA OEP 2015

Es intención del Tribunal publicar la valoración provisional de méritos de ingreso en el cuerpo de Gestión promoción interna (OEP 2015) al final de la semana próxima, abriendo el plazo para alegaciones.

2.- AUXILIO JUDICIAL (OEP 2015)

Mientras el Tribunal no decida si acepta alguna de las impugnaciones presentadas por los opositores, no pueden publicarse las notas de corte de superación de los ejercicios.

Por tanto, las notas de corte no se publicarían antes de mediados de la semana próxima

3.- PUBLICACIÓN EN EL BOE DE LA ADJUDICACIÓN DEL CONCURSO ESPECÍFICO  DE DOS PUESTOS DE TRABAJO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DEL INT Y CF (Convocatoria del 31 de marzo de 2016):

Según la información de que disponemos, se publicará la semana próxima en el BOE   

4.- PUBLICACIÓN EN EL BOE DE LA RESOLUCIÓN DEL CONCURSO GENÉRICO PARA LA PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DE LOS CUERPOS ESPECIALES DEL INT Y CF (convocado el 21 de julio de 2016);

La previsión es que se publique la adjudicación de destinos, aproximadamente, en dos semanas.

5.- RESOLUCIÓN DEL CONCURSO DE TRASLADO DE MÉDICOS FORENSES (convocado en el BOE de 31 de mayo de 2016):

Aproximadamente, hacia mediados del mes de noviembre, se publicará la adjudicación de destinos en el BOE.

 
Leer más...