Normativa

Nesta páxina poderás encontrar a normativa para o funcionariado da administración de Xustiza, as ligazóns aos servizos web do empregado público e unha guía da administración de Xustiza en Galicia 
Normativa básica Xustiza
Nova Oficina xudicial
Vacacións, permisos e licenzas. Horario

Resolución do 8 de abril de 2009, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se regula o réxime e o procedemento da concesión de vacacións, permisos e licenzas do persoal funcionario ao servizo da Administración de xustiza en Galicia 
Rexime disciplinarioSubstitucións
Interinos


Servizos comúns

Resolución do 30 de decembro de 2003, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se constitúe o Servicio Común de Notificacións e Embargos de Ourense. SCNE de Ourense  Servizo de garda

Servizos web ao funcionariado (Consellería de Xustiza)


Cubra, a través deste portal, de forma cómoda e segura as súas solicitudes de permisos, reincorporación ao posto de traballo despois de enfermidade, licenza por estudos, axudas do programa de acción Social,  cursos de formación continua, vacacións. Ademais, pode consultar o cómputo acumulado polo sistema automatizado de control horario e imprimir os partes de incidencias.
Lembre que é preciso imprimir a solicitude, asinala por vostede, recoller a sinatura do director funcional (secretario xudicial, fiscal xefe, etc) e remitila por correo ao Servizo de Xustiza da respectiva delegación provincial (as licencias por estudos remitiranse ao Servizo de Recursos Humanos da Dirección Xeral de Xustiza).

O portal incorporará á súa solicitude unha pegada informática que permitirá un funcionamento máis eficiente da xestión de persoal e, asemade, facilitarlle a vostede un sinxelo xeito de consulta do estado da súa solicitude.