Normativa

Nesta páxina poderás encontrar a normativa para o funcionariado da administración de Xustiza, as ligazóns aos servizos web do empregado público e unha guía da administración de Xustiza en Galicia 
Normativa básica Xustiza

Substitucións entre funcionarios


Resolución do 7 de maio de 2008, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se regulan as substitucións entre funcionarios ao servizo da Administración de xustiza en Galicia.

Avisos - Adxudicacións (Intranet)

Lexnet

Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia.

Nova Oficina xudicialVacacións, permisos e licenzas. Horario

Resolución do 8 de abril de 2009, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se regula o réxime e o procedemento da concesión de vacacións, permisos e licenzas do persoal funcionario ao servizo da Administración de xustiza en Galicia 


Instrución do 28 de novembro de 2005 sobre o cumprimento da xornada e horarios establecidos para o persoal ao servizo da Administración de xustiza 

Orde do 18 de xuño de 2014 sobre os horarios e o calendario laboral das oficinas da Administración de Xustiza en Galicia para 2014 (DOG 27/06/2014)

Resolución de 12 de febrero de 2014 pola que se ditan instrucións relativas ao uso da tarxeta de identificación persoal, ao control do cumprimiento da xornada e horarios de traballo e mais a tramitación das solicitudes de vacacións, permisos e licenzas para o persoal ao servizo da Administración de Xustiza en Galicia.


Resolución do 29 de novembro de 2016, da Secretaría Xeral de Emprego, pola que se dá publicidade das festas laborais de carácter local para o ano 2017, correspondentes aos concellos das catro provincias da Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG 12/12/2016)

Decreto 76/2016, do 9 de xuño, polo que se determinan as festas da Comunidade Autónoma de Galicia do calendario laboral para o ano 2017. (DOG 07/07/2016)

Resolución de 2 de julio de 2014, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se modifica la de 5 de diciembre de 1996, por la que se dictan instrucciones sobre la jornada y horarios en el ámbito de la Administración de Justicia. (BOE 10/07/2014)
Orden JUS/615/2012, de 1 de marzo, por la que se regula la duración de la jornada general de trabajo en cómputo anual y las de las jornadas en régimen de dedicación especial para el personal al servicio de la Administración de Justicia. (BOE 28/03/2012)

Orden JUS/2538/2013, de 27 de diciembre, por la que se modifica la Orden JUS/615/2012, de 1 de marzo, en cuanto al cómputo anual de trabajo efectivo y se aprueba el calendario laboral para el personal de la Administración de Justicia, radicado en el ámbito gestionado por el Ministerio de Justicia. (BOE 16/01/2014)

Resolución de 28 de diciembre de 2012, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se dictan instrucciones sobre jornada y horarios de trabajo del personal al servicio de la Administración General del Estado y sus organismos públicos. (BOE 29/12/2012)
Rexime disciplinario


Interinos
Servizos comúns

Resolución do 30 de decembro de 2003, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se constitúe o Servicio Común de Notificacións e Embargos de Ourense. SCNE de Ourense  


Servizo de garda
RESOLUCIÓN do 5 de abril de 2017, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se determina o réxime do servizo de garda do persoal médico forense do Instituto de Medicina Legal de Galicia.

Servizos de atención á cidadaníaAgrupacións de xulgados de paz
Arquivos xudiciais


Retribucións


Resolución do 8 de setembro de 2008 pola que se lle dá publicidade ao acordo entre a Adminsitración da Comunidade Autónoma galega e as organizacións sindicais sobre o importe do complemento transitorio autonómico
Servizos web ao funcionariado (Consellería de Xustiza)


Cubra, a través deste portal, de forma cómoda e segura as súas solicitudes de permisos, reincorporación ao posto de traballo despois de enfermidade, licenza por estudos, axudas do programa de acción Social,  cursos de formación continua, vacacións. Ademais, pode consultar o cómputo acumulado polo sistema automatizado de control horario e imprimir os partes de incidencias.
Lembre que é preciso imprimir a solicitude, asinala por vostede, recoller a sinatura do director funcional (secretario xudicial, fiscal xefe, etc) e remitila por correo ao Servizo de Xustiza da respectiva delegación provincial (as licencias por estudos remitiranse ao Servizo de Recursos Humanos da Dirección Xeral de Xustiza).

O portal incorporará á súa solicitude unha pegada informática que permitirá un funcionamento máis eficiente da xestión de persoal e, asemade, facilitarlle a vostede un sinxelo xeito de consulta do estado da súa solicitude.