Mutualidade Xeral Xudicial. Comisión Permanente


15 jul 2008
Xul15


Reunión da Comisión permanente da Mutualidade Xeral Xudicial
A Mutualidade Xeral Xudicial aproba novas prestacións...O pasado 4 de xullo tivo lugar a reunión da Comisión Permanente da Mutualidade Xeral Xudicial; a anterior reunión tivo lugar o pasado 4 de abril, á que non asistiron os Conselleiros designados por proposta de CC.OO. en seguimento da folga mantida no territorio Ministerio.Entre os asuntos tratados, os de maior relevo para os Mutualistas foron os seguintes:1.- Resolución complementaria da de prótese. Procedeuse a aprobar unha nova Resolución, pola que se complementa o catálogo de prótese coas chamadas órtesis de pé (que inclúe plantillas), así como unha axuda por férula dental de descarga (mordedores) por importe de 150 euros cada dous anos.2.- Axuda por vivenda. A Mutualidade ten previsto modificar esta axuda co fin de establecer unha cantidade fixa (que sería ao redor de 470 euros, que é o que se vén dando) que se daría a todos os solicitantes, sen ter que esperar á fin de ano para a súa concesión.3.- Oficina de información. Abriuse na sede da Mutualidade Xeral Xudicial en Madrid unha oficina de información e atención ao Mutualista, situada na planta de acceso á Mutualidade, co fin de evitar o trasfego dos Mutualistas polo edificio e coordinar dende esta todos os trámites precisos para calquera prestación. Dixitalizouse todo o procedemento.4.- Axuda do Fondo de Acción Social. A Xerencia da Mutualidade publicou unha nova Circular, a número 84, sobre o Fondo de Acción Social, que ata agora agrupaba a aquelas axudas para situacións excepcionais de extrema gravidade non cubertas por outras prestacións. A nova Circular ten por obxecto desenvolver en qué supostos se conceden estas axudas, así como os seus importes, que sempre van en función dun determinado límite de rendas da unidade familiar.As Axudas do Fondo de Acción Social pasan a ser as seguintes:

a.- Axuda por adopción de menores (principalmente, adopción internacional). É polo 20% do gasto realizado, cun límite de 2.000 euros.b.- Axuda para alimentación especial. É unha axuda para celíacos menores de 18 anos, por importe anual de 500 euros, sen necesidade de xustificar o gasto.c.- Axuda por necesidade de asistencia de terceira persoa. 50% do gasto acreditado cun máximo de 3.600 euros por ano, para os casos en que non se perciba axuda polo mesmo concepto por outro organismo público ou privado.d.- Axuda por tratamentos de medicinas alternativas. Cobre a homeopatía, acupuntura, osteopatía e quiropraxis; a contía é do 50% do gasto acreditado, co límite de 500 euros.e.- Axudas económicas para enfermos crónicos e oncolóxicos. Cobre o aboamento de camas elevadoras, grúas elevadoras de enfermos ou aparatos similares, próteses capilares, suxeitador por postmastectomía, elevador de WC e asento xiratorio de bañeira. A contía é o importe da factura.f.- Axudas económicas para outros estados ou situacións de necesidade.

5.- Resolución sobre determinados Programas do Plan de Atención

Socio-sanitaria.
Publicouse no BOE do 4 de xullo a Resolución da Mutualidade pola que se regulan os programas de atención a persoas con minusvalidez e a drogodependentes.

6.- Prestación farmacéutica para xubilados e pensionistas. O proxecto de reducir a cantidade que paga este colectivo polos medicamentos (a mesma porcentaxe que os mutualistas activos) non rematou sendo aprobado na pasada lexislatura, se ben as reclamacións feitas polos xubilados xa chegaron ao coñecemento da Presidencia do Goberno e o Valedor do Pobo.

6.- Convenio co BBVA. Asinouse o novo convenio co BBVA sobre empréstitos para os seguintes 6 meses. Aparece colgado na páxina web da Mutualidade....pero limita inxustificadamente o subsidio por incapacidade temporal aos mutualistas transferidos ás Comunidades Autónomas7.- Nova Circular sobre Subsidio por Incapacidade Temporal. A Xerencia da Mutualidade aprobou con data 2 de xullo unha nova Circular, a número 82, sobre o Subsidio por Incapacidade Temporal. Esta Circular recolle o criterio que se vén aplicando pola Mutualidade en canto ao límite do subsidio, e que deu lugar a múltiples controversias e recursos. A lexislación pola que se rexe esta prestación da Mutualidade Xeral Xudicial (Real Decreto Lexislativo 3/2000 e Regulamento da Mutualidade de 1978) establece que a suma das retribucións básicas (que aboa a Administración) e o Subsidio por Incapacidade Temporal (que aboa a Mutualidade a partir do sétimo mes de baixa, pois ata ese momento se perciben as retribucións íntegras) non pode exceder das percepcións que o funcionario tivese no primeiro mes de licenza.A Mutualidade vén interpretando, baseada nun informe da Avogacía do Estado e referendado polo Ministerio de Xustiza, que nas devanditas percepcións non se integran os chamados "complementos autonómicos", os cales só se integrarían unha vez tivesen o concepto de "complemento específico", para o que fai falta a aprobación das RPTs. Esta interpretación supón, en definitiva, que a un Xuíz, Secretario ou Fiscal destinado por exemplo en Madrid capital si se lle aboa durante os meses de incapacidade a totalidade do seu soldo, sumando retribucións básicas e subsidio, pero a un Xestor, Forense, Tramitador ou Auxilio, non porque o subsidio non pode superar en ningún caso o Complemento Xeral de Posto, non recolléndose os complementos asinados polas Comunidades Autónomas.CC.OO oponse por completo a esta limitación no concepto de percepcións por ser discriminatorio con respecto de funcionarios doutros Corpos e supoñer un límite inxustificado non establecido por lei ou regulamento senón polo Avogado do Estado e o Ministerio de Xustiza. Para este efecto, moitos compañeiros e compañeiras interpuxeron Recursos de Alzada contra as resolucións da Mutualidade Xeral Xudicial, fixando como subsidio de Incapacidade Temporal cantidades que non recollen os complementos autonómicos, todos eles denegados polo Ministerio de Xustiza. Dende CC.OO apoiaremos os recursos de alzada interpostos, facilitando un modelo para os que o precisen, apoiará cantos recursos contencioso administrativos interpóñanse ao efecto e ten intención de interpoñer Recurso de Alzada contra a Circular nº 84, aos efectos de que aínda sendo meramente interpretativa non poida o Ministerio de Xustiza ampararse nesta para xustificar as denegacións dos recursos.Para descargar a folla informativa, preme aquí