Anulado o dereito aos recoñecementos médicos


22 sept 2014


A/A Director Xeral de Xustiza
Pza Europa 5 4º
Fontiñas – Santiago

Estimado Sr.:

O dereito dos empregados públicos á vixilancia da súa saúde estase a converter en toda unha epopea para o funcionariado de xustiza de Ferrol. Os recursos destinados a tal fin por Mugatra son manifestamente insuficientes para atender os servizos demandados.
De acordo co disposto no artigo 22 da Lei 31/1995, do 8 de novembro, de prevención de riscos laborais, os/as empresarios/as deben garantir ao conxunto dos traballadores/as ao seu servizo a vixilancia periódica do seu estado de saúde en función dos riscos inherentes ao traballo.
As medidas de vixilancia e control da saúde dos traballadores deberían ser desenvolvidas por persoal sanitario cualificado e os resultados dos informes médicos tratarse de acordo co establecido na Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal , polo que se entregarán persoalmente en soporte papel ou telematicamente logo do consentimento do/a traballador/a, tal e como establece a lexislación e por convocatorias periódicas da Consellería da que depende esa Dirección Xeral.
No partido Xudicial de Ferrol a xestión dos recoñecementos médicos a través de Mugatra é tan deficitaria que fai inservible este dereito que lexitimamente corresponde ao funcionario:
-       No servizo de recoñecementos só hai unha enfermeira, que compatibiliza as funcións administrativas coas sanitarias, de xeito que pode darse o caso (e de feito, deuse) de que teña que interrumpir unha extracción sanguínea para atender o teléfono

-       O médico non está o día que se fan as análises, polo que o recoñecemento médico supón a perda de dous días de traballo


-       O sistema de control de datos é inservible, algúns funcionarios, pese a ter no seu poder o resgardo de solicitude da revisión, non foron chamados ou se presentaron no servizo e non constaban os seus datos.

-       A media para dar os resultados das probas realizadas e esaxerado: uns seis meses, variable segundo os casos


-       O cambio do servizo de xinecoloxía non foi advertido previamente ás funcionarias.

En consecuencia, demandamos desa Dirección Xeral de Xustiza unha solución efectiva que non anule de facto o exercicio do dereito á saúde e aos recoñecementos médicos que en materia de prevención corresponden ao funcionario, tomándose as medidas oportunas para que Mugatra dote de suficientes medios persoais e materiais as súas dependencias co fin de ofrecer un servizo digno

Ferrol, 22 de setembro de 2014

Matilde Aguiar Vázquez

Delegada Sindical