Concesión da prestación económica de pagamento único por fillas e fillos menores de 3 anos para o ano 2013


4 abr 2013



Diario Oficial de Galicia
No Diario Oficial de Galicia número 62, do 1 de abril de 2013, publícase pola Consellería de Traballo e Benestar a Orde do 26 de marzo de 2013 polas que se establencen as bases que rexerán a concesión da prestación económica de pagamento único por fillas e fillos menores de 3 anos para o ano 2013.

Prazo: corenta días naturais, contados a partir do día seguinte ao da publicación no DOG. Se o último día do prazo fose inhábil, entenderase prorrogado ao primeiro día hábil seguinte.

Importe: 360 euros por fillo