Folga 14-N. Servizos mínimos


12 nov 2012Logotipo Diario Oficial de Galicia
No Diario Oficial de Galicia número 215, do 12 de novembro de 2012, publícase o DECRETO 214/2012, do 8 de novembro, polo que se ditan normas para garantir os servizos esenciais durante a folga convocada para o día 14 de novembro de 2012.

Descargar PDF


Estracto da resolución

(...) No ámbito da Administración de xustiza deben garantirse os medios para que os actos necesarios do Rexistro Civil, as actuacións en causas con preso, as medidas precautorias,as actuacións sometidas a prazo perentorio ou cuxo incumprimento poida supor perda ou prexuízo de dereitos, as actuacións dos xulgados e fiscalías de garda poidan realizarse en calquera situación, polo que debe considerarse que polo menos estas actuacións son servizos esenciais para garantir o servizo público. Preténdese, pois, unha proporcionalidade entre as necesidades que é preciso cubrir e a garantía do exercicio do dereito de folga dos traballadores. O establecemento do persoal mínimo para garantir estes servizos esenciais debe tomar en consideración as diferenzas de dotacións que existen nos órganos xudiciais. Estas diferenzas impiden unha uniformidade na fixación do número de funcionarios que deben constituír os mencionados servizos mínimos. Con base no anteriormente exposto, considéranse servizos esenciais:

– Actuacións do Rexistro Civil (ben que todas elas se consideran servizo esencial, entenderansede cumprimento prioritario inescusables as que teñan natureza rexistral –nacementos,defuncións, matrimonios–).

– Rexistro de asuntos en que venza un prazo preestablecido por lei.

– Todas aquelas actuacións en que venza un prazo establecido na lei cuxo incumprimento poida supor perda ou prexuízo de dereitos.

– Medidas precautorias ou provisionais.

– Servizos de garda de xulgados e fiscalías.

– Xuízos orais na orde penal e causas con preso.

– As actuacións relativas á violencia de xénero nos xulgados de violencia sobre a muller, sexan ou non exclusivos. (...)
(...)Dirección Xeral de Xustiza

• Nas seccións penais e mixtas das audiencias provinciais e nos xulgados do penal: 1 xestor/a ou 1 tramitador/a por cada sección ou xulgado e 1 funcionario/a de auxilio por cada un deles.

• Nos xulgados de menores: 1 xestor/a ou 1 tramitador/a.

• Nos xulgados de violencia sobre a muller: 1 xestor/a ou 1 tramitador/a e 1 funcionario/a de auxilio.

• Nos xulgados de instrución de garda: o equipo de persoal que presta o servizo de garda.

• Nos xulgados de primeira instancia e instrución de garda: o equipo de persoal que presta o servizo de garda máis 1 funcionario/a de auxilio xudicial.

• Nas oficinas de fiscalías: 1 funcionario/a por cada oficina e os funcionarios/as que presten o servizo de garda.

• Nas subdireccións territoriais do Instituto de Medicina Legal: o equipo de persoal que presta o servizo de garda.

• Nos rexistros civís principais e delegados: 1 xestor/a ou 1 tramitador/a.

• Nas oficinas de rexistro e repartición e decanatos dos xulgados que realizan as ditas funcións nas cidades: 1 xestor/a ou 1 tramitador/a.