Interinos: despropósito na colocación das bolsas


21 sept 2014


  • A falta dun día de rematarse o prazo de alegacións a Dirección Xeral non clarifica os criterios de baremación empregados nin a casuística dos funcionarios interinos que son aceptados en varias bolsas. 


CCOO ten que denunciar  que o artigo  12.5 da orde de interinos provocará unha alteración artificial nas bolsas, que non se tería producido de recollerse a alegación lóxica feita e promovida no seu día por CCOO.

Será a administración a que, unilateralmente, disporá dos funcionarios interinos que fosen admitidos en máis dunha bolsa como mellor lle pareza, ou ben colocándoos na súa mellor posición absoluta ou ben proporcional ao número de candidatos da bolsa (non é o mesmo ser o número tres en Lugo que na Coruña, por exemplo). En consecuencia, dun ou outro xeito, algún dos integrantes das bolsas  será prexudicado, por falta de seguridade xurídica dunha orde farragosa e exhaustiva até o mínimo detalle e que, sen embargo, pola cerrazón a admitir alegacións que veñan das organizacións sindicais, deixa extremos soltos fundamentais que sen dúbida embazarán a limpeza de todo o proceso, como é o punto esencial da colocación nas bolsas

CCOO dirixe no día de hoxe escrito á Dirección Xeral de Xustiza a fin de que a alegación presentada sexa recollida de facto, e se abra un novo prazo de dez días no que os admitidos nas bolsas podan escoller aquela na que teñan mellor posición ou mellor puntuación, en lugar de que sexan colocados de oficio pola administración, para evitar que se desvirtúe a limpeza do procedemento.

Por outra banda, no que afecta á baremación dos cursos, botamos en falta unha reunión para coñecer os criterios de valoración dos diferentes cursos de formación e informática, xuntanza prometida pola Administración que nunca se chegou a dar, debe ser que non había “imperativo legal” para ela,  e a boa fe remata cando a lei non contempla a obrigatoriedade de Xunta de “oír (coas orellas tapadas) ás organizacións sindicais”

Certo é que nos últimos tempo, tampouco nos agrada acudir a esas reunións (nós imos co nariz tapado) pero a falta de explicacións e claridade na baremación trae como consecuencia:

1.- Que non se saiba con certeza cal dos cursos presentados non foi valorado

2.- Que cursos valorados na anterior convocatoria non o fosen nesta, cando nese punto non cambiou a redacción da orde

3.- Que a determinación dos cursos que teñen relación coa administración de xustiza, para poder ser valorados, quede totalmente a criterio da Dirección Xeral, sen oportunidade de corrección nin suxestións das organizacións sindicais

Cando a limitación de chamamentos de interinos e o recorte de reforzos supoñen que cada praza de interinos sexa unha oportunidade case única para todos os que compoñen as bolsas de traballo, a limpeza e transparencia do proceso debería ser exemplar, polo que dende CCOO esiximos da Dirección Xeral que deixe a un lado á opacidade e que recolla o que os traballadores están a demandar en aras a unha mellor confección das bolsas.