Resolución do concurso específico C. Real, León, Melilla, Mérida e Murcia


18 nov 2013


No BOE de hoxe publicouse a Orde JUS/2130/2013, de 5 de novembro, pola que se resolve o concurso específico, convocado por Orde JUS/697/2013, de 17 de abril. (NOX Ciudad Real, León, Mérida, Melilla e Murcia)

Prazo para tomar posesión:
  • Tres días naturais se non implica cambio de localidade do funcionario
  • Oito días se implica cambio de localidade dentro da Comunidade Autónoma
  • Vinte días se implica cambio de Comunidade Autónoma 
Excepción: Comunidade Autónoma de Canarias, Comunidade Autónoma das Illes Balears, Cidade de Ceuta e de Melilla no que será un mes tanto si no posto de traballo é de orixe ou de destino. Cando o adxudicatario da praza obteña coa súa toma de posesión o reingreso no servizo activo o prazo será de vinte días.

O prazo para a toma de posesión empezará a contarse a partir do día seguinte ao do prazo do cese:

O cese, que deberá efectuarse dentro dos tres días hábiles seguintes á publicación da resolución do concurso no Boletín Oficial do Estado

Recordámosvos que, o Ministerio de Xustiza manifestjou que aqueles funcionarios e funcionarias que tamén obtuveron destino no concurso xeral, coa toma posesión da praza adxudicada neste concurso específico fan efectiva a súa decisión de non tomar posesión na praza adxudicada no concurso de traslados de prazas xenéricas.

Non obstante, a aqueles compañeiros que obtuveran destino no concurso xeral nun ámbito con competencias transferidas, CCOO aconsella dirixan un escrito á Comunidade na que houberan obtido destino no concurso xeral coa súa decisión expresa de que optan por tomar posesión no concurso específico e non facelo no concurso xeral.

Orden resuelve concurso específico NOX C. Real, León, Melilla y Murcia