Nomeamento da subdirectora xeral de Persoal da Administración de Xustiza


6 jun 2011


Publicado no Diario Oficial de Galicia do 6 de xuño

Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

ORDE do 3 de xuño de 2011 pola que se resolve a convocatoria de provisión, polo sistema de libre designación, anunciada pola Orde do 17 de marzo de 2011.

Pola Orde do 17 de marzo de 2011, publicada no Diario Oficial de Galicia n.º 65, do 1 de abril de 2011, convocouse a provisión, polo sistema de libre designación, do posto de traballo vacante na Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza.

En consecuencia, esta consellería

DISPÓN:

Primeiro. Resolver a convocatoria pública efectuada pola orde desta consellería do 17 de marzo do 2011 e designar a funcionaria cuxos datos se sinalan no anexo desta orde, para ocupar o posto que tamén se especifica.

Segundo. O cesamento no actual destino efectuarase, segundo o previsto no artigo 14 do Decreto 93/1991, do 20 de marzo, no prazo de tres días contados a partir do seguinte ao da publicación no Diario Oficial de Galicia.

O prazo para a toma de posesión do novo destino será de tres días a partir do seguinte ao do cesamento, de tratarse da mesma localidade onde actualmente o/a funcionario/a preste servizos, ou dun mes se radica en distinta localidade ou comporta o reingreso ao servizo activo, de conformidade co disposto no referido precepto e a base sétima da convocatoria.

Terceiro. A xefatura do centro en que cause baixa a funcionaria, así como daquel en que obteña praza, consignará no título administrativo, dentro do prazo sinalado no punto anterior, as correspondentes dilixencias de cesamento e toma de posesión, das que se lle dará traslado, mediante copia, á Dirección Xeral da Función Pública.

Cuarto. Contra a presente orde, que esgota a vía administrativa, as persoas interesadas poderán interpoñer potestativamente recurso de reposición ante este mesmo órgano no prazo dun mes, contado a partir do día seguinte ao da súa publicación, de conformidade co establecido no artigo 116 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, segundo a redacción dada pola Lei 4/1999, do 13 de xaneiro, ou poderán interpoñer recurso contencioso-administrativo ante o xulgado do contencioso-administrativo competente no prazo de dous meses contados a partir do día seguinte ao da súa publicación.

Santiago de Compostela, 3 de xuño de 2011.

Alfonso Rueda Valenzuela
Conselleiro de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

ANEXO

NRP: 0536123702 A2060.

Grupo: A1.

Apelidos e nome: Sáez Madrid, María Dolores.

Posto de traballo: subdirector/a xeral de Persoal da Administración de Xustiza.

Nivel: 30.

Código posto: PR.C03.00.001.15770.001.

Centro directivo: Dirección Xeral de Xustiza.

Localidade: Santiago de Compostela.