Publicado no DOG o Plan de formación para o ano 2021


11 ene 2021


 

 

 

  No Dog de hoxe publicase a Resolución do 23 de decembro de 2020 pola que se da publicidade ao Plan de formación para o ano 2021.

 Esta Resolución establece o Plan de formación para 2021, pero ainda hai que esperar á publicación  da convocatoria para poder solicitar os cursos correspondentes.

A formación do persoal empregado público da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia e das entidades públicas instrumentais do sector público autonómico correspóndelle á Escola Galega de Administración Pública (en diante EGAP) de acordo co que se establece no artigo 3 da súa lei de creación (Lei 4/1987, do 27 de maio), onde se estende a dita función ao persoal doutras administracións públicas, coa excepción do persoal docente e sanitario.

 O Plan de formación continua da EGAP recolle as actividades formativas dirixidas ao persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia, ao persoal das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional, ao persoal ao servizo da Administración de xustiza de Galicia, ao persoal ao servizo das entidades locais de Galicia e ao persoal de administración e servizos (PAS) das tres universidades do Sistema universitario de Galicia (UDC, USC e UVigo). 

Para ver a Resolución completa, preme aquí