Problemas na presentación das solicitudes de acción social.


15 jul 2020

A Dirección Xeral de xustiza remitiunos o seguinte mail en relación aos problemas surxidos coas  presentacións telemáticas das solicitudes de acción social :

"Tras detectar problemas para a presentación da solicitude de acción social dalgúns funcionarios, infórmase de que se trata dun problema técnico alleo á OPAX que afecta aos certificados de tipo “AC CAMERFIRMA FOR NATURAL PERSONS-2016”.

Os funcionarios afectados por este problema, ademais de facer unha incidencia ao CAU Xustiza, unha vez validada a solicitude, deberán imprimila, asinala manualmente e rexistrala, xunto coa documentación complementaria (se esta non se atopa xa na OPAX), en calquera dos lugares previstos no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, de procedemento administrativo común das administracións públicas."