Convocatoria proceso selectivo,acceso libre, no corpo de médicos forenses


4 jul 2019


Por Orde JUS/695/2019 de 17 de xuño, publicada o 26 de xuño de 2019 no BOE, queda sen efecto o referenciado no anexo III da Orde 626/2019 de 28 de maio no referido a casa 20 da solicitude de admisión as probas selectivas.