Acción Social 2019


26 jun 2019
En aplicación do disposto na Lei 2/2018 , do 26 de Decembro, de oorzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2019, así como na Lei 1/2012 , do 29 de febreiro, de medidas temporais en determinadas materias do emprego público da Comunidade Autónoma de Galicia, destínase na partida orzamentaria 05 22 131A162.04 a cantidade de 22.294,00 euros para a axuda do programa  de atención de persoas discapacitadas do Fondo de Acción Social para o persoal ao servizo da Administración de xustiza con destino na comunidade Autónoma de Galicia.Prazo de presentación de solicitudes: 15 días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da publicación desta convocatoria no DOG.