NOVOS AVISOS DE DESOCUPACION DE POSTOS PARA A SUA COBERTURA MEDIANTE SUBSTITUCIÓNS ENTRE TITULARES


11 oct 2016

As prazas ofértanse conxuntamente para a súa cobertura en substitución vertical ou horizontal. De acordo coa normativa reguladora, poderá solicitar as substitucións o persoal funcionario de carreira dos corpos xerais que estea en situación de servizo activo e prestando efectivamente servizo. Terá preferencia a tramitación das substitucións verticais, e dentro de cada un dos apartados, operan os criterios de preferencia determinados na norma.
Os avisos prodúcense pola necesidade de cubrir postos de traballo que actualmente se atopan desocupados por estaren vacantes ou por ausencia do titular por períodos de longa duración.
Os/as interesados/as nas substitucións presentarán as súas solicitudes conforme o anexo II bis dispoñible nos modelos do correspondente apartado dedicado ás substitucións entre titulares. No caso de que se soliciten varias das prazas ofertadas, a orde de preferencia a ter en conta, de corresponderlle máis dunha das prazas, será a recollida na solicitude.
A información sobre os postos ofertados pode consultarse no documento Avisos de desocupación.