CCOO solicita a a informatización das bolsas de Secretarios Substitutos e así facilitar a transparencia nas mesmas


21 oct. 2013


SECRETARIA DE GOBIERNO DO TRIBUNAL SUP. XUSTIZA DE GALICIA.
Pza. Galicia s/n
15004   A Coruña
Estimado Sr./Sra:


Estando a piques de publicarse a nova bolsa de  funcionarios sustitutos de Secretarios de Galicia, (recordarlle que  CCOO recurriu as bases dado que discrimina por completo aos xestores procesuais fronte ao resto na baremación), dende o Sector de Xustiza de Comisións Obreiras de Galicia expoñemos o acontecido ata o de agora a fin de cambiar a situación lamentable que non é de recibo en pleno século XXI e polo tanto reivindicamos.

Ata o momento actual a nefasta xestión da bolsa de secretarios substitutos trouxo como consecuencia unha opacidade que fai que os integrantes das mesmas non poidan saber nin o lugar que ocupan na mesma, nin a puntuación nin as expectativas que se lles presentan para saber cando van ser chamados.

Esta opacidade non é propia dunha Administración moderna, áxil e eficaz, e non sementa máis que as sospeitas de caciquismo e prácticas irregulares nos chamamentos, se non hai transparencia córrese o risco de que os infundios da sombra da corrupción planeen sobre a xestión desas bolsas, aínda que sexan incertos. Polo tanto non só hai escurantismo, senón tamén unha irresponsabilidade latente que dana a imaxe dos procesos de selección da administración.

Dende o Sector de Xustiza de CCOO non podemos comprender, e os traballadores tampouco, como na intranet de Xustiza todos os integrantes das bolsas de  interinos de auxilio xudicial, tramitación procesual e xestión procesual teñan unha información detallada e actualizada ao día do estado das bolsas, os chamamentos, a situación de cada integrante na bolsa (traballando, suspensión temporal, etc.) e nunha bolsa como a de secretarios sustitutos non ocorra o mesmo, e case hai que pedir audiencia aos secretarios coordinadores provinciais para saber como van os chamamentos.


Instamos que de maneira urxente:

1- Que entre o TSX de Galicia, a Xunta de Galicia e Amtega se subscriban os oportunos convenios de colaboración, de xeito que na intranet da Dirección Xeral de Xustiza, coa publicación da nova bolsa, os integrantes da mesma dispoñan dun sistema de acceso á mesma, similar ao sistema do resto de bolsas de interinos dos corpos da administración de Xustiza.

2- Que a Secretaria de Goberno do TSXG dite as instrucións oportunas a fin de que, en tanto non haxa a devandita aplicación informática na intranet, os secretarios coordinadores poñan á disposición dos integrantes das bolsas información fluída e renovada periodicamente sobre o estado das mesmas, nun ficheiro informático e accesible para todos.
  
Vigo, 18 de outubro de 2013Fdo: Pablo Valeiras Ríos

Coordinador de CCOO Xustiza de Galicia