Atribución de funcións en Ferrol inoperancia da Dirección Xeral


17 sept. 2013


O pasado marzo remitiuse á Dirección Xeral de Xustiza, asinado polo 100% do cadro de persoal do corpo de auxilio dos Xulgados de Ferrol, escrito coas seguintes reivindicacións:

Ø   Case que a totalidade dos Xulgados de Ferrol dispoñen, no seu cadro de persoal, dun só funcionario do corpo de auxilio.
Ø   Cando un destes funcionarios/as se atopa de baixa por enfermidade, a Delegación Territorial de Xustiza, ten por costume facer atribucións de funcións  sistemáticas a outro funcionario do mesmo corpo doutro xulgado, deixando desasistido o servizo.
Ø   As atribucións fanse de xeito indiscriminado, son extemporáneas (en moitos casos no mesmo día) e alteran o ritmo de traballo dos xulgados, xerando situacións de conflitividade cos superiores xerárquicos.
Ø   O mal chamado plan de reordenación (amortización en toda regra) de abril 2012 da Dirección Xeral contemplaba a creación de prazas do Servizo de apoio, e polo tanto, para evitar distorsións innecesarias no traballo, esixen a creación dunha praza de apoio adscrita ao decanato que realice todas as atribucións de funcións da localidade.
Ø   En tanto isto non suceda, e dado que o sistema de quendas e de imposible aplicación en Ferrol, por só ter un funcionario de auxilio por xulgado, que se retribúan as atribucións feitas, por supoñer unha discriminación flagrante: a mesmo traballo, mesmo soldo
Ø   Que se modifique a orde de substitucións co fin de ter unha base legal na que articular a defensa ante supostas irregularidades.

Seis meses despois, e tras sucesivas mesas de negociación, segue sen haber resposta por parte da Dirección xeral, o que demostra a súa preocupación polo cadro de persoal e, por extensión, polo servizo público.

Reiteramos no día de hoxe a solicitude que, de non ser atendida, implicará a adopción doutras medidas que pasen pola mobilización ou a exposición pública do problema.

A amortización de prazas efectuada nas Audiencias, Xulgados de Instrución, Contenciosos e Xulgados de Paz, foi chamada pola Dirección Xeral como unha reordenación, xa que as prazas amortizadas suporían a creación doutras, para consolidar reforzos e crear apoios. O tempo ven en darnos a razón, xa que máis alá do electoralismo dos Xulgados das preferentes, ningunha destas prazas foi creada, e cando son os propios traballadores por unanimidade os que poñen a urxencia manifesta da creación dunha praza de apoio esta cae en saco roto, desprezando a Dirección Xeral o criterio do que mellor coñece o servizo público, o traballador.

Instamos á Dirección Xeral a adoptar as medidas oportunas para que se cree unha praza do servizo de apoio no decanato de Ferrol.


Ferrol, 17 de setembro de 2013