Ferrol: Solicitude da creación dunha praza de auxilio


20 mar 2013No día de hoxe remitiuse á Dirección Xeral de Xustiza, asinado polo 100% do cadro de persoal do corpo de auxilio dos Xulgados de Ferrol, escrito que contén as seguintes reivindicacións:

Ø   Case que a totalidade dos Xulgados de Ferrol dispoñen, no seu cadro de persoal, dun só funcionario do corpo de auxilio.
Ø   Cando un destes funcionarios/as se atopa de baixa por enfermidade, a Delegación Territorial de Xustiza, ten por costume facer atribucións de funcións  sistemáticas a outro funcionario do mesmo corpo doutro xulgado, deixando desasistido o servizo.
Ø   As atribucións fanse de xeito indiscriminado, son extemporáneas (en moitos casos no mesmo día) e alteran o ritmo de traballo dos xulgados, xerando situacións de conflitividade cos superiores xerárquicos.
Ø   O mal chamado plan de reordenación (amortización en toda regra) de abril 2012 da Dirección Xeral contemplaba a creación de prazas do Servizo de apoio, e polo tanto, para evitar distorsións innecesarias no traballo, esixen a creación dunha praza de apoio adscrita ao decanato que realice todas as atribucións de funcións da localidade.
Ø   En tanto isto non suceda, e dado que o sistema de quendas e de imposible aplicación en Ferrol, por só ter un funcionario de auxilio por xulgado, que se retribúan as atribucións feitas, por supoñer unha discriminación flagrante: a mesmo traballo, mesmo soldo
Ø   Que se modifique a orde de substitucións co fin de ter unha base legal na que articular a defensa ante supostas irregularidades.

Ferrol, 15 de marzo de 2013