Carta de Beiras a Pilar Rojo sobre o acceso da cidadanía ao Parlamento.


8 feb 2013


Santiago de Compostela, 7 de febreiro de 2012 
Sra. Presidenta do Parlamento de Galicia. PAZO DO HORREO. 


Señoora Presidenta, 

Por cortesía parlamentar acuso recibo e paso a dar resposta a sua comunicacion de data 05/02/2013 (rex.saida n° 843) coa que achega un "Borrador de criterios de ordenacion do acceso do publico as tribunas" e mais un modelo de documento, rotulado "Orde nas tribunas do Parlamento", que se pretende sexa asinado por cada cidadan convidado a presenciar unha sesion plenaria desta camara. 

Debo manifestarlle que o GP da Altemativa Galega de Esquerda ( AGE) unanimemente considera non pertinentes, tanto os contidos do "Borrador", agas o do punto 1, canto a pretension de facer asinar a "Orde" a calquer cidadan que acceda como convidado a tribuna destinada a tal efecto no salon de plenos. Concordarmos con eses dous documentos equi valería, primeiro, a aceptarmos por a priori baixo sospeita a cidadans en pleno exercizo responsabel dos seus dereitos, liberdades e obrigas constitucionais e, segundo, asumirmos, individualmente como deputad@s e colectivamente como grupo parlamentar, funcions de carácter para-policial impropias e contraditorias tanto coas obrigas e cometidos inherentes a nosa condicion de representantes eleitos dos cidadans, a cuxa defensa nos comprometemos e para o cal cometido estamos amparados polas prerrogativas constitucionais de inmunidade e/ou inviolabilidade, canto coa natureza xuridicopolitica intrinseca de toda camara de representantes. 

As "normas" enumeradas no seu "Borrador" -agas, reitero, a do punto 1- non teñen, na nosa modesta opinion, os contidos congruentes co enunciado de "criterios de ordenacion", senón que máis ben constituen un a xeito de repertorio de artigos dun regulamento de control, disciplina e sancion de persoas que pretendan acceder a algun recinto de alta seguridade como, por caso, as visitas aos recluidos nun centro penitenciario. Endemais, nese "Borrador" manexanse nocions cuxos contidos semanticos non se esplicitan nen concretan, como por exemplo as de "desorde" e "alteracion da orde" (nos puntos 4, 5 e 7), e verbo dos cales, tanto nas reunions informais convocadas por Vde. canto na Xunta de Portavoces, púxose de manifesto que existian grandes discrepancias entre a interpretacion que lle dabamos nós e vostede respeitivamente. A leitura demorada dese "Borrador" fainos concluir que a moi leal clareza coa que nos expresamos nesas sesións de aparente dialogo non achou a menor receptividade por parte do vostede para cando menos modular a súa posición inicial a respeito do problema tratado nelas. 

Reitérolle que o Parlamento é a casa dos representantes do povo soberano e, como tal, debe estar aberto sen cortapisas a presencia de cidadáns nas súas sesións públicas, agás en circunstancias excepcionais de inseguridade manifesta, que de ningún xeito se están a dar. Incidentes acontecidos no pasado nesta Camara, moito máis graves que os recentes -como a agresión física a unha deputada do grupo socialista por parte dunha coñecida militante do Partido Popular- non foron obxecto de ningunha reacción disciplinaria por parte dos órgaos de gobemo deste Parlamento. Reitérolle tamén a nosa diagnose de que os problemas que padecen cada vez máis segmentos da cidadanía, que se sinten desamparados ou mesmo agredidos polos poderes constitucionalmente obrigados a atendelos e defendelos, requiren respostas políticas que eles perciban encamiñadas a resolvérllelos, e non medidas represivas que os ofendan e criminalicen. Malfadadamente, as propostas que vostede enuncia tanto no seu "Borrador" coma na "Orde" son da segunda desas duas castes de resposta, e por iso non podemos compartilas nin, aínda menos, asumilas. Creame que o lamentamos todolos membros deste grupo parlamentar, porque viñemos a esta camara lexislativa para traballarmos a prol, non só dos nosos eleitores, senón do común cidadán que constitue a maioría social deste povo, a cada pouco máis maltratada polos causantes da grave crise económica, social e de valores democraticos que quen detentan os poderes lexislativo e executivo, tanto a nivel do Estado canto da Autonomia galega, non acertan a remediar nen aliviar. Velaí o auténtico problema, que inevitabelmente ten incidencia na vida de institucións políticas como esta cámara de representantes, máis que non se remedia con medidas que agraven a disociación e aumenten distanciamento que os cidadáns exercentes como tais perciben constantemente se agranda entre eles mesmos e as 'súas' institucións politicas.

Finalmente, quero asegurarlle a nosa vontade de contribuirmos, malia todo, a que as condicións de vida e traballo nesta casa sexan as óptimas posíbeis en tódalas súas dimensións, co único Iinde insalvabel do respeito das nosas conviccions ideoloxico-politicas democraticas levadas a pratica no irred utibel cumplimento do noso compromiso e as nosas obrigas cos cidadans que están a padecer os problemas que nós loitamos por contribuirmos a resolver. En democracia, ''O povo é quen máis ordena", permítame relembrarllo, señora Presidenta, e non os criterios peculiares de calquer organo de governo de calquer institución política. 

Cordialmente 

Asdo.: Xose M. Beiras Torrado 
Portavoz do G.P. da AGE.