Solicitude de convocatoria da mesa sectorial de xustiza polos sindicatos representados nela


29 ene 2013DIRECTOR XERAL DE XUSTIZA GALICIA 
Praza de Europa nº 5-A 4º Andar. 
Santiago de Compostela.

Hai máis de oito meses que a Mesa Sectorial de Xustiza non é convocada, cuestión que non foi óbice para que a Xunta de Galicia non pasara o rodillo sobre os Dereitos dos traballadores e que en datas recentes se anunciara, primeiro nos medios de comunicación e posteriormente aos Sindicatos, máis recortes made in Galicia”, redución do 4% da Masa Salarial no ano 2013, todo iso a pesar de que Galicia está mellor que o resto das comunidades, segundo palabras do propio Sr. Nuñez Feijoo.
É evidente que os recortes non os compartimos, pero non podemos menos que esixir que de maneira inmediata se convoque unha Mesa Sectorial para aclarar varios temas:
1.-  Eliminación da Paga Extra: A pesar de solicitarse a Mesa para explicar a aplicación desta medida, cando aínda non se modificara a L.O.P.J, vostede nin convocou e moito menos contestou á petición, a raíz da súa "mala praxe" provocáronse os seguintes problemas que deben ser solucionados:
-  Supresión da paga extra aos traballadores que non alcanzaron as cantidades mínimas recollidas en el R.D Ley 20/2012.
-  Supresión da paga extra aos funcionarios que acaban de chegar no recente Concurso de traslados doutros Territorios, onde xa estaban a sufrir, por parte da Administración competente, a retención da parte proporcional da paga extra.
-  Devolución de xeito inmediato das cantidades, que tras a reclamación ante o Ministerio de Facenda, recoñece que aos funcionarios de Xustiza non se nos pode reter o 100% da paga extra. Este recoñecemento publicouse no BOE, precisamente na Lei de Taxas Xudiciais (Disposición final cuarta) contra a que estamos a loitar.
2.- Redución do 4% do soldo para o 2013: A información filtrada, entregada aos medios de comunicación non é unha forma de negociación aceptada por esta PLATAFORMA SINDICAL. Tampouco nos vale que se levase á Mesa Xeral de Función Pública, porque como moi ben sabe temos unha Mesa de Negociación propia, aínda que ultimamente non teña costume de convocala.
Débennos explicar se se van aplicar aos funcionarios da Administración de Xustiza ou non e, de aplicarse, en que conceptos, en que prazos, en que contías, etc.
3.- Adaptación da Orde de permisos e licencias, para dar cabida as últimas modificacións introducidas ( referentes ó disfrute das vacacións, permisos, baixas, licencias, reducciións de xornada por garda legal, etc) , trala modificación da LOPX, Resolución de 28-12-2012 da Secretaría de Estado de Admons Públicas, Orden HAP/2802/2012 (días de ausencia sen deducción de retribucións), etc.
4.- Sustitucións entre titulares, co obxecto de regularizar as mesmas , tralas últimas resolucións xudiciais.
5.- Nova orde interinos.
Por todo o antes exposto, TODOS OS SINDICATOS CON REPRESENTACIÓN NA MESA DE NEGOCIACIÓN, esiximos a convocatoria de xeito inmediato dunha Mesa Sectorial, para tratar todos estes asuntos e todos aqueles que temos pendentes dende hai máis dun ano (creación de prazas servizo de apoio na cidades onde se suprimiron prazas nas Audiencia provinciais como consecuencia concurso de traslado, creación de xulgados, aplicación do R.D. Lei 20/2012, etc...)
Galicia, 22 de xaneiro de 2013