Prorrogado o prazo de disfrute de días de vacacións e asuntos personais


13 dic 2012


A Dirección Xeral de Xustiza ven de colgar na súa Intranet de Xustiza a seguinte comunicación:

A Dirección Xeral de Xustiza ven de facer pública unha comunicación na que autoriza, con carácter extraordinario, a posibilidade de que o persoal funcionario ao servizo da Administración de xusticia poida gozar dos días de asuntos propios sen xustificación e días de vacacións pendentes ata o día 31 de marzo de 2013.

Esta medida está xustificada polos "movementos e desocupacións temporais" que están a provocar a incorporación gradual de funcionarios a os novos postos por mor do concurso de traslados e a resolución de procesos selectivos e de promoción interna nos diferentes corpos da Administración de xusticia.

A Dirección Xeral de Xusticia sinala que esta circunstancia, que afectaría ao normal funcionamento dos xulgados e órganos xudiciais en calquera data, agrávase no mes de decembro cando o persoal disfruta habitualmente de días libres por asuntos particulares con ocasión das festas de Nadal.