Listas de contratación da Xunta de Galicia


1 mar 2012No Diario Oficial de Galicia número 43, do 1 de marzo de 2012, publícase a Resolución do 27 de febreiro de 2012, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que, de conformidade co disposto no artigo 6 do Decreto 37/2006, do 2 de marzo, se acorda o peche de determinadas listas para a incorporación de novas solicitudes para a contratación temporal de persoal laboral da Xunta de Galicia e o nomeamento de persoal interino correspondente a determinados grupos, categorías, corpos e escalas.


Descargar PDFComentario

Aínda que na mesma resolución se acorda o peche de determinadas listas porque non se producen nomeamentos, hai algunhas categorías recollidas no anexo II nas que si hai posibilidade de contratacións. Dende o 1 de marzo ata o 15 de xullo de este ano poden presentarse solicitudes de inclusión.

Son categorías tales como ATS, enfermeiro/a, practicante, oficial 1ª y 2ª cociña, xefe de cociña, oficial servizos técnicos, auxiliar sanitario, auxiliar clínica, etc…

Tamén no anexo III recolle listas nas que soamente se poderán inscribir aquelas persoas que superasen algunha proba no último procese selectivo do corpo, grupo o categoría correspondente ou teñan prestado servizos na Xunta de Galicia.