Axudas periódicas de apoio a mulleres que sofren violencia de xénero


6 mar 2012

(Resolución do 27 de febreiro. DOG 44 do 2 de marzo de 2012)

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120302/AnuncioC3C1-270212-12698_gl.pdf


OBXECTO

A finalidade destas axudas é proporcionarlles apoio económico ás mulleres que sofren violencia de xénero, para tentar garantirlles unhas condicións suficientes de independencia económica respecto do agresor, que lles posibiliten dar o primeiro paso ou consolidar a ruptura dunha situación en que corren perigo.

CONTÍA DAS AXUDAS

A contía que poderá acadar esta axuda establécese en función das rendas e ingresos da solicitante da axuda en relación co IPREM do 2012 (532,51 €/mes).

1. Se os ingresos da solicitante son iguais ou inferiores ao IPREM, e ata un máximo de 12 mensualidades:

a. Con carácter xeral: 600 €/mes.

b. Cunha filla ou fillo menor a cargo ou cando a vítima teña unha discapacidade maior ou igual ao 33%: 650 €/mes.

c. Cunha filla ou fillo menor a cargo, e que esta/e ou a solicitante teñan unha discapacidade maior ou igual ao 33%: 700 €/mes.

d. Con dúas ou máis fillas/os menores a cargo: 700 €/mes.

e. Con dúas ou máis fillas/os menores a cargo e que algún deles ou a solicitante teñan unha discapacidade maior ou igual ao 33%: 800 €/mes.

f. Cunha filla ou fillo a cargo e que esta/e ou a solicitante teñan unha discapacidade maior ou igual ao 65% ou teñan recoñecido grao de dependencia: 800 €/mes.


2. Se os ingresos da solicitante son superiores ao IPREM e iguais ou inferiores a 1,5 veces o IPREM, e ata un máximo de 12 mensualidades:

a. Con carácter xeral: 300 €/mes.

b. Cunha filla/o menor a cargo ou cando a vítima teña unha discapacidade maior ou igual ao 33%: 350 €/mes.

c. Cunha filla/o menor a cargo e que esta/e ou a solicitante teñan unha discapacidade maior ou igual ao 33%: 400 €/mes.

d. Con dúas ou máis fillas/os menores a cargo: 400 €/mes

e. Con dúas ou máis fillas/os menores a cargo e que algún deles ou a solicitante teñan unha discapacidade maior ou igual ao 33%: 500 €/mes.

f. Cunha filla/o menor a cargo e que esta/e ou a solicitante teñen unha discapacidade maior ou igual ao 65% ou teñen recoñecido grao de dependencia: 500 €/mes


DOCUMENTACIÓN

 Solicitude (anexo I).

 Acreditación da condición de vítima de violencia de xénero mediante: certificación da orde de protección ou da medida cautelar, sentenza de calquera orde xurisdicional, informe do ministerio fiscal, informe dos servizos sociais e/ou sanitarios, informe dos servizos de acollemento.

 Declaración responsable das rendas e ingresos mensuais (anexo II).

 Acreditación de discapacidade, se for o caso.

 Acreditación de fillas/os a cargo, se for o caso.

 No caso de solicitantes estranxeiras, copia cotexada da tarxeta de residencia ou da tarxeta de réxime comunitario.

 Declaración de axudas solicitadas ou concedidas (anexo III).

 Certificación orixinal da conta bancaria da que a solicitante é titular única ou compartida con persoa distinta do agresor.

 Declaración responsable (anexo IV).


PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

As solicitudes poderán presentarse en calquera rexistro da Xunta de Galicia así como no rexistro electrónico da Xunta de Galicia https://sede.xunta.es

O prazo remata o 31 de outubro de 2012.


MÁIS INFORMACIÓN

Na páxina web http://www.mulleresengalicia.es e no teléfono 981 957 699.