Comezou a implantación da tarxeta de identificación do persoal de Xustiza


12 dic 2011


Publicado na intranet xudicial
A Xunta comezou a implantación da tarxeta de identificación do persoal ao servizo da Administración de xustiza, que permitirá tanto a identificación presencial dos funcionarios coma a identificación electrónica.
A tarxeta será de utilización obrigatoria para os funcionarios, tanto titulares coma interinos, dos corpos de médicos forenses cando estean destinados no Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga), e dos corpos de xestión procesual e administrativa, de tramitación procesual e administrativa e de auxilio xudicial que dependan organicamente da Xunta de Galicia.

A tarxeta de identificación, que está regulada pola Orde da Consellería de Presidencia, Administración Públicas e Xustiza do 12 de setembro de 2001, ten como finalidades a identificación dos seus titulares como persoal ao servizo da Administración de xustiza en Galicia, a súa identificación electrónica e mais o acceso aos sistemas de información e comunicación e ás dependencias que así o requiran.

A tarxeta está dotada cun chip criptográfico que permitirá o almacenamento de varios certificados dixitais, un sistema de identificación por radiofrecuencia (RFID) e unha banda magnética. Ademais, debe levar a fotografía do titular, xunto co seu nome e apelidos, o número do DNI e o corpo de funcionarios a que pertence o dito titular. 

A implantación desta nova tarxeta farase de forma progresiva, segundo a planificación que realice a Administración galega.  

Transparencia

Coa implantación deste novo dispositivo de identificación electrónica, a Xunta de Galicia cumpre cos principios de transparencia e atención adecuada nas relacións coa cidadanía, de acordo co establecido pola Lei 18/2011, do 5 de xullo, reguladora do uso das tecnoloxías da información e a comunicación na Administración de xustiza.

Así mesmo, tamén responde ao establecido polo Decreto 198/2010, do 2 de decembro, polo que se regula o desenvolvemento da Administración electrónica na Xunta de Galicia e nas entidades dela dependentes, que dispón que a Administración galega proverá ao seu persoal de sistemas de sinatura electrónica que sexan conformes co establecido na Lei 59/2003, do 19 de decembro.

Os documentos de identificación expedidos con anterioridade á entrada en vigor desta orde para acreditar as condicións das escalas afectadas perderán a súa validez. Así mesmo, a nova tarxeta acreditará a condición de xestor procesual e administrativo, sen distinguir se o seu titular pertence á escala a extinguir. O mesmo criterio se aplicaraá nos demais casos (tramitación procesual e administrativa e auxilio xudicial).