Pagamento dos atrasos do 4º punto nos servizos comúns de notificacións


24 nov 2011

A Dirección Xeral de Xustiza remitiunos a seguinte comunicación:


Atrasos do 4º punto

Informamos que na nómina deste mes de novembro se pagan os atrasos do complemento xeral do posto dos anos 2007, 2008 e 2009 ("4º punto"), aos funcionarios dos Servizos Comúns de Notificacións e Embargos, como consecuencia da execución da sentenza ditada pola Sección 7º da Sala do Contencioso Administrativo do Tribunal Supremo do 17/07/2009.