Consellería de Presidencia. Postos de libre designación. Adxudicación da Xefatura do Servizo de Xustiza en Vigo


4 nov 2011


No Diario Oficial de Galicia número 211, do 4 de novembro de 2011, publícase a ORDE da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, do 20 de outubro de 2011 pola que se resolve a convocatoria pública de provisión, polo sistema de libre designación, dun posto de traballo, anunciada pola Orde do 24 de maio de 2011.Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

Texto

Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

ORDE do 20 de outubro de 2011 pola que se resolve a convocatoria pública de provisión, polo sistema de libre designación, dun posto de traballo, anunciada pola Orde do 24 de maio de 2011.

Mediante Orde do 24 de maio de 2011, publicada no Diario Oficial de Galicia núm. 111, do 10 de xuño, convocouse a provisión, polo sistema de libre designación, dun posto de traballo vacante na Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza.

De conformidade co establecido nos artigos 17.4 e 29.2 do Decreto lexislativo 1/2008, do 13 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei da función pública de Galicia, e no Decreto 93/1991, do 20 de marzo, polo que se aproba o Regulamento de provisión de postos de traballo, promoción profesional e promoción interna, e demais normativa vixente,

DISPOÑO:

Primeiro. Resolver a convocatoria pública efectuada pola Orde do 24 de maio de 2011 e designar a funcionaria cuxos datos se sinalan no anexo desta orde para ocupar o posto que tamén se especifica.

Segundo. O cesamento no actual destino efectuarase, segundo o previsto no artigo 14 do Decreto 93/1991, do 20 de marzo, no prazo de tres días contados a partir do seguinte ao da publicación no Diario Oficial de Galicia.

O prazo para a toma de posesión do novo destino será de tres días a partir do seguinte ao do cesamento, de tratarse da mesma localidade onde actualmente a funcionaria presta servizos, ou dun mes se radica en distinta localidade ou comporta o reingreso ao servizo activo, de conformidade co disposto no referido precepto e na base sétima da convocatoria.

Terceiro. A xefatura do centro en que cause baixa a funcionaria, así como a daquel en que obteña praza, consignará no título administrativo, dentro do prazo sinalado no punto anterior, as correspondentes dilixencias de cesamento e toma de posesión, que serán trasladadas mediante copia á Dirección Xeral da Función Pública.

Cuarto. Contra esta orde, que esgota a vía administrativa, as persoas interesadas poderán interpoñer recurso potestativo de reposición perante este mesmo órgano, no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da súa publicación, de conformidade co establecido na Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, segundo a redacción dada pola Lei 4/1999, do 13 de xaneiro, ou poderán impugnala directamente ante o xulgado do contencioso-administrativo competente no prazo de dous meses contados a partir da mesma data, segundo o establecido na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 20 de outubro de 2011.

Alfonso Rueda Valenzuela
Conselleiro de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

ANEXO

NRP: 3609859957 A2060.

Subgrupo: A1.

Apelidos e nome: Mariño Regueiro, Marta.

Posto de traballo: Xefatura do Servizo de Xustiza.

Código do posto: PR.C99.40.000.36560.100.

Nivel: 28.

Complemento específico: 14.604,66.

Centro directivo: Delegación Territorial de Vigo.

Localidade: Vigo.