Oposicións. Auxilio xudicial. Valoración definitiva


10 feb 2010
AUXILIO XUDICIAL: Relación definitiva de valoración d e méritos e suma puntuación ambas as dúas fases

Acordo do Tribunal de AUXILIO XUDICIAL, que se acaba de publicar na páxina web do Ministerio, polo cal se fai pública a Relación Definitiva, por ámbitos territoriais, que contén a valoración dos méritos da fase de concurso dos aspirantes aprobados na fase de oposición así como a relación de aprobados, por cada ámbito territorial, coa suma da puntuación obtida nas fases de oposición e de concurso.

Así mesmo convócase os opositores incluídos na relación de aprobados, e que no seu día solicitaron, a celebración da avaliación do coñecemento do Idioma Oficial Autonómico e de Dereito Foral, nos lugares e ás horas que se indica no acordo.

Finalmente os aspirantes de todos os AMBITOS TERRITORIAIS, que reúnan os requisitos sinalados na base 6.6.2 da Orde da Convocatoria, e que desexen acollerse á exención e validación da segunda fase - practicas tuteladas en Órganos Xudiciais - do Período de Practicas Selectivo, deberán cubrir a correspondente solicitude e certificación expedida polo Secretario Xudicial onde presta os seus servizos o interesado, no que se faga constar que no momento actual o opositor presta os seus servizos como funcionario da Administración de Xustiza.Acuerdo del Tribunal por el que se publica la valoración definitiva de méritos, la relación de aprobados de las fases de oposición y de concurso y se les convoca a la celebración de la evaluación del conocimiento de idioma y derecho foral.

10 de febrero de 2010

Documentos asociados

Acuerdo de 8 de febrero. (PDF. 83KB) (versión HTML)
 
Anexo I. Relación definitiva de valoración de méritos. Turno General. (PDF. 205KB) (versión HTML)
 
Anexo I. Relación definitiva de valoración de méritos. Turno R. Discapacitados. (PDF. 34KB) (versión HTML)
 
Anexo II. Relación alfabética de aprobados, con valoración definitiva de las fases de oposición y de concurso. (PDF. 271KB) (versión HTML)
 
Anexo II. Relación de aprobados, por orden de puntuación, con valoración definitiva de las fases de oposición y de concurso. (PDF. 219KB) (versión HTML)
 
Anexo III. Impreso de solicitud de exención de realización de la práctica tutelada. (PDF. 54KB) (versión HTML)