Probas para a obtención dos Celga


15 ene 2009


Xan15
Convocatoria das probas para a obtención dos certificados de lingua galega, niveis Celga 1, 2, 3 e 4, no ano 2009

 

logo_dog

No Diario Oficial de Galicia número 10, de 15 de xaneiro, publícase a Resolución do 30 de decembro de 2008, da Secretaría Xeral de Política Lingüística, pola que se convocan as probas para a obtención dos certificados de lingua galega, niveis Celga 1, 2, 3 e 4, no ano 2009.

 

- Para descargar a Resolución (en formato PDF), preme aquí

 

Texto completo:

Resolución do 30 de decembro de 2008, da Secretaría Xeral de Política Lingüística, pola que se convocan as probas para a obtención dos certificados de lingua galega, niveis Celga 1, 2, 3 e 4, no ano 2009.

De acordo co previsto no artigo 7 da Orde do 16 de xullo de 2007, da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, pola que se regulan os certificados oficiais acreditativos dos niveis de coñecemento da lingua galega (Celga), publicada no DOG número 146, do 30 de xullo, logo da proposta formulada pola Comisión Central de Avaliación, convócanse as probas para a obtención dos certificados de coñecemento de lingua galega Celga 1, 2, 3 e 4.

1. Obxecto.

Convocar as probas para a obtención dos certificados acreditativos dos niveis de lingua galega Celga 1, 2, 3 e 4, no ano 2009.

No ano 2009, realizaranse 3 convocatorias:

-Convocatoria de maio de 2009, para Galicia, resto do Estado español e Europa.

-Convocatoria de outubro de 2009, especial e única para América.

-Convocatoria de novembro de 2009, para Galicia, resto do Estado español e Europa.

2. Destinatarios.

As persoas maiores de 16 anos ou que os cumpran antes de finais do ano 2009, nacionais ou estranxeiras. Coa solicitude deberán presentar copia do DNI, pasaporte ou documento de identidade vixente.

3. Prazo de inscrición.

Para a convocatoria de maio de 2009: ata o día 25 de marzo de 2009 (inclusive).

Para a convocatoria de outubro de 2009 (só para América): ata o 30 de xuño do 2009 (inclusive).

Para a convocatoria de novembro de 2009: ata o día 12 de outubro de 2009 (inclusive).

4. Datas de realización das probas.

Convocatoria de maio:
Celga 4: 23 de maio de 2009.
Celga 2: 24 de maio de 2009.
Celga 3: 30 de maio de 2009.
Celga 1: 31 de maio de 2009.

Convocatoria de outubro (só para América):
Celga 4: 7 de outubro de 2009, pola mañá.
Celga 2: 7 de outubro de 2009, pola tarde.
Celga 3: 8 de outubro de 2009, pola mañá.
Celga 1: 8 de outubro de 2009, pola tarde.

Convocatoria de novembro:
Celga 4: 21 de novembro de 2009.
Celga 2: 22 de novembro de 2009.
Celga 3: 28 de novembro de 2009.
Celga 1: 29 de novembro de 2009.

Se o número de aspirantes non permitise rematar as probas orais no día sinalado nesta resolución, a comisión de avaliación continuará con elas no día seguinte.

5. Lugares onde se van realizar as probas.

En Galicia, as probas realizaranse nas seguintes localidades: A Coruña, Santiago de Compostela, Lugo, Ourense e Vigo. As persoas interesadas deberán sinalar na solicitude de inscrición a localidade na que se van presentar.

Fóra de Galicia, realizaranse nas localidades en cuxas universidades haxa centros de estudos de galego ou outras entidades coas que exista convenio para actuar como centros examinadores.

No Estado español: Barcelona, Bilbao, Cáceres, Granada, Madrid, Salamanca, Vitoria e Alacante.

En Europa: Berlín, Heidelberg, Kiel, Trier e Tubinga (Alemaña), Helsinki (Finlandia), París (Francia), Budapest (Hungría), Cork (Irlanda), Padua, Perugia e Roma (Italia), Varsovia e Cracovia (Polonia), Braga, Faro e Lisboa (Portugal), Bangor, Birmingham, Londres, Oxford e Stirling (Reino Unido), San Petersburgo (Rusia), Zadar (Croacia).

En América: Bos Aires (Arxentina), Río de Xaneiro, Salvador de Baía, San Paulo e Niteroi (Brasil), A Habana (Cuba), Santiago de Chile (Chile), Nova York (EE UU), Montevideo (Uruguai).

Os lugares concretos en que se realizarán as probas indicaranse cando se fagan públicas as listas de admitidos e admitidas para cada convocatoria.

6. Contía das taxas de exame.

Segundo o previsto na Lei de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2009, o importe da taxa para inscribirse nas probas Celga será de 15,61 euros. Para os residentes e para as probas que se realicen en países de América, agás Canadá e USA, o importe será de 5,61 euros.

7. Sistema de liquidación das taxas de exame.

As persoas solicitantes presentarán, xunto coa solicitude, o xustificante do pagamento da taxa correspondente aos dereitos de exame.

7.1. Por imperativo legal, de conformidade co disposto na vixente Lei 6/2003, do 9 de decembro, de taxas, prezos e exaccións reguladoras da Comunidade Autónoma de Galicia, deberase aboar previamente, en concepto de dereitos de exame, o importe vixente no momento da publicación desta convocatoria e, de ser o caso, os gastos de transferencia correspondentes, para o que se utilizará o impreso de autoliquidación.

Este impreso facilitaráselles ás persoas interesadas en calquera rexistro ou oficina de atención ao cidadán da Xunta de Galicia. Os datos para cubrir o impreso son os seguintes:

Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza. Código: 04.

Delegación de Servizos Centrais. Código: 13.

Servizo de Secretaría Xeral de Política Lingüística. Código: 10.

Denominación: Inscrición nas probas Celga, homologadas para a acreditación do nivel de competencia en lingua galega e mais certificación do nivel correspondente, de ser o caso, cando se superan as probas. Código: 30 44 00.

Poderase facer efectivo, así mesmo, o pagamento da taxa por internet nas entidades financeiras actualmente autorizadas. Para isto, deberán acceder á Oficina Tributaria, a través da Oficina Virtual na páxina web da Consellería de Economía e Facenda (www.economiaefacenda.org) e premer a ligazón Taxas, prezos, multas e sancións, no menú da marxe esquerda. Neste caso, unha vez efectuado o pagamento da taxa correspondente, imprimirase o xustificante de ter aboada a taxa, que será o que se achegue xunto coa instancia. En ningún caso, a presentación deste xustificante suporá a substitución da presentación, en tempo e forma, da solicitude.

7.2. O importe aboado en concepto de dereitos de exame devolveráselles, logo da solicitude correspondente, ás persoas aspirantes que figuren na lista de excluídos/as.

7.3. A non presentación do xustificante de pagamento, no que figurará o selo da entidade bancaria, determinará a exclusión da persoa solicitante. En ningún caso, a presentación deste xustificante suporá a substitución do trámite de presentación, en tempo e forma, da solicitude.

8. Inscrición para a realización das probas.

Poderase realizar mediante a presentación da solicitude que figura no anexo I desta convocatoria. Enviaranse á Secretaría Xeral de Política Lingüística (no sucesivo SXPL) se pretende presentarse ás probas en Santiago de Compostela ou aos gabinetes provinciais de Política Lingüística das provincias nas que pretenda realizar as probas. Pódense presentar directamente no Rexistro Central da Xunta de Galicia, nos das súas delegacións provinciais ou territoriais ou por calquera dos medios previstos no artigo 38.4º da Lei 30/1992, do 26 de novembro.

Para os solicitantes de fóra de Galicia, admitirase a presentación nos centros de estudos das universidades nas que se pretenda presentar a exame, e enviarase copia ao enderezo de correo seguinte: sxpl.formacion@xunta.es.

Na web www.xunta.es/linguagalega figura un formulario que permite cubrir e editar a solicitude. Tamén figura unha ligazón para efectuar o pagamento telemático da taxa.

No caso de que a persoa aspirante padeza algunha discapacidade, expresará na solicitude o tipo desta e o apoio que precisará para a realización das probas.

9. Publicación da lista provisional de admitidos/as.

A lista provisional de admitidos/as para cada un dos niveis e localidades publicarase na web www.xunta.es/linguagalega, 30 días naturais antes da data de realización das probas.

10. Publicación da lista definitiva de admitidos/as

A lista definitiva de admitidos/as para cada un dos niveis e localidades publicarase na web www.xunta.es/linguagalega, 15 días naturais antes da realización de cada unha das probas.

11. Publicación dos resultados das probas.

Os resultados das probas publicaranse na web www.xunta.es/linguagalega, no prazo de 2 meses desde a realización dos exames. Este prazo poderá ser de 3 meses no caso das probas realizadas fóra de Galicia.

12. Procedementos de reclamación ou de revisión das probas.

12.1. No momento da realización das probas, os aspirantes poderán solicitar a aclaración das dúbidas que lles poidan xurdir en relación co exame e, de ser o caso, presentar ante o presidente da comisión sectorial a reclamación que consideren oportuna. No prazo de 3 días, a comisión sectorial que recibiu a reclamación enviaraa á Comisión Central de Avaliación (CCA), xunto cun informe sobre o seu contido. A CCA resolverá o que considere oportuno e comunicarállelo á persoa interesada, ao enderezo e polo medio que designase para os efectos de notificacións, e á comisión sectorial correspondente.

12.2. Logo da publicación dos resultados, as persoas interesadas, mediante escrito dirixido á Secretaría Xeral de Política Lingüística ou ao enderezo de correo sxpl.formacion@xunta.es, poderán solicitar a revisión das probas por parte da Comisión Central de Avaliación, que adoptará a resolución definitiva e lles comunicará ás persoas interesadas os criterios que determinaron a cualificación obtida.

13. Desenvolvemento das probas.

As persoas interesadas presentaranse 15 minutos antes da hora de entrada, no lugar e data para a realización das probas, provistos de DNI, pasaporte ou documento que acredite a súa personalidade e bolígrafo. Non se admitirá ningún tipo de material de apoio.

13.1. Probas para o Celga 1: a proba escrita terá una duración de 2,00 horas. Ao remate desta, publicaranse os chamamentos para a proba oral, nos que se indicará día e hora aproximada para a súa realización. Esta proba terá unha duración máxima de 10 minutos e será realizada por 2 técnicos avaliadores.

13.2. Probas para o Celga 2: a proba escrita terá una duración de 2,00 horas. Ao remate desta, publicaranse os chamamentos para a proba oral, nos que se indicará día e hora aproximada para a súa realización. Esta proba terá unha duración máxima de 10 minutos e será realizada por 2 técnicos avaliadores.

13.3. Probas para o Celga 3: a proba escrita terá una duración de 2,30 horas. Ao remate desta, publicaranse os chamamentos para a proba oral, nos que se indicará día e hora aproximada para a súa realización. Esta proba terá unha duración máxima de 15 minutos e será realizada por 2 técnicos avaliadores.

13.4. Probas para o Celga 4: a proba escrita terá una duración de 3,00 horas. Ao remate desta, publicaranse os chamamentos para a proba oral, nos que se indicará día e hora aproximada para a súa realización. Esta proba terá unha duración máxima de 15 minutos e será realizada por 2 técnicos avaliadores.

As probas orais poderán ser gravadas. No ano 2009, os chamamentos para as probas orais realizaranse por orde alfabética inversa de apelidos (do Z ao A).

13.5. As probas realizadas fóra de Galicia poderán realizarse coa presenza dun só técnico avaliador. No caso da proba oral, procederase á súa gravación para ser avaliada e cualificada posteriormente pola Comisión Central de Avaliación.

14. Expedición e rexistro dos certificados.

A Secretaría Xeral de Política Lingüística expediralles os certificados ás persoas que superen as probas. Os certificados constarán nun rexistro oficial no que figurarán o nome e apelidos, número de DNI ou pasaporte, lugar, data e resultados das probas e identificación alfanumérica dos certificados. A solicitude para participar nas probas comporta a autorización para o tratamento telemático dos citados datos para este fin.

Contra esta resolución, que esgota a vía administrativa, pódese interpor potestativamente recurso de reposición perante a secretaria xeral de Política Lingüística no prazo dun mes, que se contará a partir do día seguinte ao de publicación desta convocatoria, conforme aos artigos 116 e 117 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común; ou interpoñer directamente recurso contencioso-administrativo, no prazo de 2 meses, perante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

Santiago de Compostela, 30 de decembro de 2008.

María Sol López Martínez
Secretaria xeral de Política Lingüística