Euskadi. Decreto de normalización lingüística


28 ago 2008


Ago28
Publicado o decreto que regula a normalización lingüística na Administración de Xustiza de EuskadiO Boletín Oficial do País Vasco (BOPV) publicou o 26 de agosto o decreto do 29 de xullo polo que se regula o proceso de normalización lingüística da Administración de Xustiza de Euskadi. Priorizarse os servizos con maior relación co público, como as notificacións, os Rexistros Civís e os xulgados de paz.
Para descargar o Decreto, preme aquí

A nova regulación establece a asignación e acreditación de perfís lingüísticos, así como cursos de capacitación lingüística para funcionarios e programas de utilización do euskera en órganos, servizos xudiciais e fiscalías.Establécese para os auxiliadores xudiciais o perfil lingüístico 2, ao igual que aos tramitadores e axudantes de laboratorio, mentres que os xestores e os médicos forenses deberán acreditar o perfil 3 de coñecemento de euskera. O proceso de asignación da data de preceptividade dos perfís lingüísticos realizarase nun período de 10 anos, que se subdividirá en dúas etapas quinquenais de planificación. Ao finalizar cada etapa de 5 anos, realizarase unha avaliación, para comprobar o nivel de cumprimento dos obxectivos e realizar as modificacións convenientes.Designaranse diferentes graos de prioridade dependendo das funcións que correspondan cada servizo, sendo as unidades prioritarias os Rexistros Civís, as unidades a función primordial das cales sexa a atención, tanto oral como escrita, á cidadanía, e as situadas en partidos xudiciais o índice sociolingüístico dos cales de implantación do euskera é superior ao 50%.Segundo os últimos datos correspondentes ao ano 2001, os índices de implantación socilolingüística son en Amurrio do 34,04%; en Vitoria do 27,78%; en Balmaseda do 23,77%; en Barakaldo de 24,05% e en Bilbao do 32,09%. En Gernika alcanza o 82,28%, en Getxo o 39,38%; en Durango o 60,55%; en Azpeitia o 85,11% e en Bergara o 69,49%. En San Sebastián ascende ata o 51,70%, mentres que en Eibar é do 68,28%, en Irun do 47,46% e en Tolosa do 74,76%.O Departamento de Xustiza, Emprego e Seguridade Social anuncia que impulsará as medidas oportunas para que nos órganos e servizos prioritarios o euskera poida usarse tanto como lingua de servizo, como lingua de traballo. Para iso, impulsaranse de forma progresiva programas para o fomento do uso do euskera nos diferentes órganos e servizos xudiciais e os que estean destinados en servizos prioritarios terán preferencia na asignación de cursos de capacitación lingüística.Establécese que o persoal con coñecementos de euskera se dirixirá nesta lingua á cidadanía, para posteriormente continuar na lingua elixida polo usuario. No caso de que esta se dirixa ao funcionario ou á funcionaria en euskera, ou requira que se lle poña atención nesta lingua, e non tivese coñecementos abondos, solicitará colaboración ao persoal bilingüe. As notificacións e citacións que deban ser remitidas aos cidadáns estarán redactadas en euskera e castelán.No decreto recórdase que na Administración de Xustiza, pola súa "especial complexidade, marco legal e atribución competencial", ata a data, non se puido iniciar un auténtico proceso de asignación de perfís lingüísticos na provisión dos postos de traballo, e establecer unha planificación con pautas temporais na asignación de preceptividades. "Polo tanto, é preciso adoptar unha serie de medidas que posibiliten o devandito tránsito a unha situación máis normalizada en materia lingüística", indícase.Xunto á normalización do uso do euskera nos xulgados, o Goberno Vasco destinará nos próximos dez anos 157 millóns de euros en modernizar a Administración de Xustiza con plans para axilizar a súa xestión e promover a informatización. Esta cantidade sumarase aos case 300 millóns investido ata a data, 210 en construcións e equipamentos e 83 nos tres plans de informática e telecomunicacións desenvolvidos.Fonte: Deia