Cadro de persoal do Rexistro Civil de Vigo


15 abr 2008


Abr15
CCOO reclama un aumento do cadro de persoal do Rexistro Civil de exclusivo de Vigo


Escrito remitido á Dirección Xeral de Xustiza:

Foto: FARO DE VIGO
"Con motivo da transformación do xulgado de primeira instancia número 4 de Vigo en Rexistro Civil exclusivo -cfr. Real Decreto 27/2008 do 11 de xaneiro-, CCOO de Xustiza, ao evacuar o traslado concedido pola administración para formular alegacións en relación co cadro de persoal do novo órgano xudicial, manifestamos que considerabamos insuficiente a proposta presentada, pois con ela non se garantía unha axeitada prestación dun servizo tan importante para os cidadáns como é o Rexistro Civil e que, como podemos comprobar en numerosas localidades, está ao bordo do colapso debido ao incremento do traballo experimentado nos últimos anos e ao aumento das súas competencias.

Pois ben, o pasado día 1 de abril comezou a funcionar como tal o Rexistro Civil exclusivo de Vigo co mesmo cadro de persoal que tiña antes da transformación.

Ante esta situación, remitímoslle este escrito para recordarlle os motivos polos que consideramos que o cadro de persoal por vostedes proposto é insuficiente e, polo tanto, debe ser ampliada de forma urxente:

Primeiro: O cadro de persoal proposto está por debaixo do que ten asignado o Rexistro Civil de A Coruña, a pesar de que a cidade de Vigo ten mais de 300.000 habitantes, mentres que A Coruña ten menos de 250.000 habitantes.

Segundo: No Rexistro Civil Exclusivo de Vigo deberá compatibilizarse co traballo propio do Rexistro a tramitación dos procedementos civís que tiña asignado o xulgado de primeira instancia número 4, labor para o que deberá destinarse, cando menos, a un funcionario en réxime de dedicación exclusiva, circunstancia esta que non acontece en A Coruña.

Estatísticas de asuntos civís
AnoOrdinariosVerbaisExecuciónsX. Voluntaria
2007 e anteriores8530150-
20083015302Terceiro: Como consecuencia das últimas reformas legais, os Rexistros Civís Principais viron aumentada a súa carga de traballo en asuntos de gran complexidade: adopcións internacionais, inscricións de nacemento derivadas de adquisición da nacionalidade española por residencia e do exercicio do dereito de opción... Ademais, os Rexistros Civís están a asumir na actualidade outras tarefas como a entrega de impresos para a obtención de certificados de actos de últimas vontades, antecedentes penais ou seguros de cobertura de falecemento, que implican, en non poucas ocasións, que deban facilitarse as indicacións para cumprir os devanditos impresos.

Tampouco podemos esquecer a repercusión no traballo do Rexistro Civil da poboación estranxeira. Segundo os últimos datos do censo municipal, na cidade de Vigo están empadroados 15.500 estranxeiros, o que representa a metade da que está rexistrada en toda a provincia de Pontevedra.

Por todo o exposto, consideramos que, para atender debidamente o traballo do Rexistro Civil e evitar o seu colapso a curto prazo, a proposta de cadro de persoal proposto pola Dirección Xeral debe ampliarse cun funcionario do corpo de Tramitación, polo que quedaría conformada do seguinte xeito:

Proposta de cadro de persoal
CorpoXestiónTramitaciónAuxilio Xudicial
Nª funcionarios5112