Accidente laboral nos arquivos de Pontevedra


17 mar 2008


Mar17
CCOO presenta unha denuncia perante a Inspección de Traballo de Pontevedra por unha posible infracción da normativa de prevención e riscos laborais


O pasado día 27 de febreiro, sobre as 14:00 horas, tivo lugar un accidente laboral nas dependencias do arquivo do Edificio de A Parda, en Pontevedra, concretamente no soto 2. Cando unha compañeira realizaba funcións de arquivo véuselle enriba -literalmente- un dos estantes no que estaba a colocar os expedientes. O estante dobrouse, caendo ao chan, sendo amortecido o golpe en parte por outro estante e polo carro onde se portan os expedientes. A compañeira sufriu como consecuencia do golpe lesións nun brazo e mazaduras, atopándose actualmente de baixa laboral como consecuencia do sinistro.

Numerosos estantes das devanditas dependencias atópanse en mal estado, deteriorados, oxidados, dobrados polo peso e, polo tanto, non aptos para o fin encomendado. E, o que é máis grave, sen ningún tipo de suxeición á parede nin entre eles, polo que o risco de que se volva producir un feito como acontecido é moi probable, sen que por parte da administración, coñecedora do estado das dependencias así como do sinistro, se adoptara ningunha medida ao respecto: é máis, o estante atópase no mesmo estado que cando aconteceron os feitos.

Por parte da Consellería incúmprese tanto a Lei de Prevención de Riscos Laborais, que fixa os principios xerais de tutela da sáude e garante a seguridade e saúde dos traballadores ao seu servizo en todos os aspectos relacionados co traballo mediante a adopción de cantas medidas sexan necesarias, así como a obriga de avaliar os riscos e de organizar os recursos para a súa prevención.

Por todo iso, a delegada de prevención de CCOO de Xustiza presentou perante a Inspección de Traballo de Pontevedra unha denuncia contra a Dirección Xeral Xeral de Xustiza, por posible infracción da normativa de prevención de riscos laborais, na que se solicita:

"[que se] compruebe la veracidad de la misma practicando la oportuna visita a dichas dependencias a la mayor brevedad y actuando como en justicia corresponda, levante la correspondiente Acta de Infracción si procedente, teniéndome por parte a todos los efectos en mi condición de interesada y notificándome el resultado de las gestiones. Para facilitar con mayor detalle a la Inspección de Trabajo los funcamentos de la presente denuncia, interesa la firmante que se me comunique el momento en que se proceda a la inspección, todo ello de conformidad con lo previsto en el artículo 40.2 de la LPRL."