Información sobre a proba de galego, quenda libre ,tramitación (Orde Jus/1254/2022)


27 nov 2023 A Dirección Xeral de Xustiza  informa a CCOO e ao resto das organizacións sindicais  que en relación á avaliación do coñecemento das linguas oficiais propias recollida na Orden JUS/1254/2022, de 7 de diciembre, por la que se convoca proceso selectivo para acceso, por el sistema general de acceso libre, a los Cuerpos de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia, informase que aquelas persoas que superaron as probas de idioma galego do proceso selectivo do corpo de auxilio xudicial convocado pola Orde JUS/1254/2022, deberán presentarse á proba de idioma galego correspondente ao corpo de tramitación procesual e administrativa. A nota obtida na proba de auxilio xudicial non será tida en conta por tratarse de procesos selectivos independentes.