Modificación Art. 11-permiso por falecemento,accidente ou enfermidade grave dun/dunha familiar- Resolución do 8 de Abril de 2009, en relación co termo de ´localidade"


29 may 2019


A Dirección Xeral de xustiza remitenos a seguinte comunicación en relación á concesión do permiso por falecemento, accidente ou enfermidade grave dun/dunha familiar:


¨"Consecuencia da firmeza da sentenza ditada en data 19 de decembro de 2018  pola Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia,  en relación á concesión do permiso por falecemento, accidente ou enfermidade grave dun/dunha familiar recollido no artigo 11 da Resolución do 8 de abril de 2009, da Dirección Xeral de xustiza, pola que se regula o réxime e o procedemento da concesión de vacacións, permisos e licenzas do persoal funcionario ao servizo da Administración de Xustiza en Galicia,  enténdese por  “LOCALIDADE”, a localidade da residencia do funcionario e non a localidade onde radica o seu posto de traballo.