A FSC-Galicia lanza a oferta de formación contínua 2014 para sector público


2 jun 2014Formación 2014
  • Aberto o prazo de presentación de solicitudes
A oferta inclue cursos presenciais e en teleformación; os presenciais teñen carácter comarcal, e os de teleformación serán de ámbito galego.

No Plan de Formación Continua da FSC-CCOO de Galicia previsto para o segundo semestre de 2014, convócanse un curso medio e outro superior de linguaxe administrativa 

Lembrarvos que os devanditos cursos son convalidables cos Cursos de linguaxe xurídica, en virtude do artigo 5 da Orde da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria de 13 de xuño de 2011 pola que se regulan os cursos de linguaxe administrativa e xurídica galegas.

 Os cursos, de 75 horas, son na modalidade de teleformación, debendo superar  un exame presencial. Hai 30 prazas por edición. Son cursos gratuítos. Para inscribirse nos mesmos é necesario cubrir a instancia que podedes descargar  do Novas e que debe ser entregada ou enviada por correo ás unións comarcais de CCOO.

Destinatarios dos cursos e documentación necesaria:

- Empregados e empregadas públicas (Administración do Estado, Autonómica e Local) que estean en situación de servizo activo no momento de iniciarse a acción formativa, independentemente do tipo de contrato que manteñan coa administración (persoal funcionario, interino, laboral temporal ou fixo).

Fotocopia do D.N.I.

Certificado de ser empregado/a publico/a expedido polo centro de traballo durante as datas de inscrición.(Poderá ser substituído pola fotocopia dunha nómina recente).


Incluimos un PDF, que podes descargar desde esta mesma noticia, no que poderas atopar toda a información necesaria para poder solicitar algún dos cursos que ofertamos así como o modelo de instancia que deberás cumprimentar, antes de remitila á dirección do sindicato na túa comarca de referencia.