Instrución para a tramitación das situacións derivadas da incapacidade temportal (IT) dos funcionarios ao servizo da administración da Administración de Xustiza


28 nov 2013


No día de hoxe, a DXX publicou o seguinte anuncio.


Conforme ao disposto na disposición transitoria sexta da Lei orgánica 8/2012, que modifica o parágrafo sétimo do número 5 do artigo 504 da Lei orgánica 6/1985, do 1 de xullo, do Poder Xudicial, ditouse o Decreto 169/2013 que regula os complementos ás prestacións por incapacidade temporal dos funcionarios dos corpos ao servizo da Administración de Xustiza, dependentes da Comunidade Autónoma de Galicia (DOG do 26/11/2013).

Os supostos polos que se percibirá o 100% das retribucións son os mesmos que os previstos para os funcionarios destes corpos no ámbito territorial do Ministerio de Xustiza, e en liña cos regulados noutras comunidades autónomas con competencias na materia.


A nova regulación permirá evitar a discriminación que se producía entre o persoal suxeito ao réxime xeral da Seguridade Social e o pertencente ao réxime mutualista cando a situación de incapacidade temporal supera a os 180 días. A partir de agora a comunidade autónoma, nos casos que así sexa preciso, completará a prestación da mutualidade para igualar as retribucións entre o funcionarios de Seguridade Social e os da MUXEXU.

En canto ás ausencias sen parte de baixa, se requirirá a oportuna xustificación, pero a tramitación e efectos de estas situacións serán os mesmos que rexían ata agora en tanto se produce a súa regulación.

Para consultar as instrucións para a xustificación da incapacidade temporal prema na seguinte ligazón.