Carta ao Director Xeral de Xutiza solicitando o ingreso da paga extra do mes de decembro


10 dic 2012


Director Xeral de Xustiza 
Praza de Europa nº 5-A 4º andar 
Santiago de Compostela

Como vostede sabe o Real Decreto Lei é unha norma xurídica con rango de lei que é ditada en caso de extraordinaria e urxente necesidade. De facto, esta figura utilízase cunha única utilidade: evitar os debates parlamentarios e a publicidade nos medios de comunicación, que permitirían que os cidadáns tivésemos coñecemento real dos verdadeiros motivos e consecuencias de medidas regresivas que o único que pretenden é beneficiar a uns poucos en prexuízo da maioría.
O Real Decreto é unha ferramenta tristemente perfecta nos momentos de conmoción e confusión xerados por esta crise, con. a nacionalización das perdas bancarias pagadas co erario público, capital achegado polo cidadán, que repercutiu en subas de impostos non progresivos e rebaixa de salarios e despedimentos, que abocado ao peche de miles de empresas, máis de 5.500.000 millóns de parados e subindo.
O Real Decreto Lei 20/2012 de "medidas para garantir a estabilidade presupostaria", é o paradigma da perversión gobernamental no emprego desleal da lexislación, onde entre outra medidas se recollían con respecto aos empregados públicos, a eliminación da paga extra, a mobilidade xeográfica, a eliminación de días de vacacións e asuntos particulares, co desconto do 50% soldo do primeiro ao terceiro día de baixa, etc...
Todas estas medidas, por desgracia, xa están en vigor en todas as Administracións, salvo a Administración de Xustiza, que está regulada por unha Lei Orgánica. Por iso recordámoslle, aínda que damos por feito que coñece o ordenamento xurídico, pois un Real decreto pode regular materias das que se ocuparía a lei ordinaria, pero nunca daquelas materias reservadas á lei orgánica (dereitos fundamentais, estatutos de autonomía, réxime electoral), o seguinte:
-       -           Que mentres non se modifique a Lei Orgánica do Poder Xudicial ningún dos recortes, absolutamente inxustificados, recollidos no Real Decreto Lei 20/12 poderán se impostos aos funcionarios da Administración de Xustiza, pola contra infrinxiríase de xeito flagrante a lei.
Por todo o antes exposto a Xunta de Galicia se ve obrigada polo ordenamento xurídico a ingresar a paga extra de decembro a todos os funcionarios da Administración de Xustiza de Galicia, manter os días de asuntos particulares, os días de vacacións, non aplicar ningún tipo de desconto nas baixas, etc,.
Galicia, 10 de decembro de 2012


Fdo. Pablo Valeiras Rios
Responsable do Sector de Xustiza de Galicia