Coruña: CCOO, Sector Xustiza, denuncia a supresión extemporánea e arbitraria de funcionarios de reforzo na Xurisdición Social.


31 oct 2012Dende CCOO da Coruña  tivemos coñecemento da decisión da DXX de proceder a supresión , a partir do vindeiro día 31 de novembro, da praza de  reforzo existente  no Xulgado do social 3 da Coruña e queremos mostrar o noso total desacordo  con dita decisión arbitraria, xa que:

·        Aínda que o nomeamento dese reforzo estivo supeditado a suplir as repetidas baixas dun tramitador titular e a este funcionario concedéronlle a incapacidade no mes de maio, ese xulgado, coma todos os da orde xurisdicional social está sobrecargado de traballo, cunha ratio moi por encima do módulo.
·        A decisión tómase contra o criterio de Xuíz e Secretario, que non só están en contra desa medida, senón que tiñan pensado pedir máis reforzos, toda vez que están incoándose a finais de 2012 asuntos do 2011.
·        Na xurisdición social resólvense asuntos capitais que afectan a cidadanía, deles depende o aboamento ou non das indemnizacións por despido, a declaración de nulidade ou improcedencia de despedimentos, problemáticas e dramas familiares que necesitan unha resposta áxil e eficaz da Xustiza.
·        A sobrecarga é notoria e inasumible para os propios funcionarios, como o demostra o feito de que no concurso de traslados dúas persoas cambiarán de xurisdición, o que engade un novo problema, xa que os novos titulares, un xestor e un tramitador , ambos procedentes doutra xurisdición, terán que ser obxecto da nova formación tutorial, o que suporá un maior retraso na tramitación dos asuntos.
·        No vindeiro mes de decembro, cando remate o traballo do xulgado de apoio, tódalas execucións  procedentes  do traballo destes meses do xulgado de apoio reverterán  nos cinco xulgados existentes na xurisdición social, que veranse colapsados de traballo.

CCOO considera que ,por todo o exposto, este non  é o momento máis oportuno e acertado  para proceder a supresión deste reforzo  e pedimos que en aras do bo funcionamento do xulgado e para non provocar un colapso neste órgano, a DXX reconsidere a súa postura e   adopte a decisión da continuidade do reforzo de tramitación do xulgado do social 3 da Coruña e, a maiores, que se nomeen novos reforzos nos restantes xulgados desta xurisdición para acadar unha carga de traballo razoable conforme aos módulos marcados polo CXPX.

 A Coruña, 31 de outubro de 2012