Consellería de Presidencia. Convocatoria dun posto de libre designación: Xefatura Servizo de Programas e Estudos


23 may 2012No Diario Oficial de Galicia número 97, do 23 de maio de 2012, publícase a ORDE da Consellería de Presidencia, Administración Públicas e Xustiza, do 4 de maio de 2012, pola que se anuncia a convocatoria pública para a provisión, polo sistema de libre designación, dun posto de traballo vacante nesta consellería.Anexo

Código do posto: PR.C03.00.000.15770.030.

Denominación do posto: Xefatura Servizo de Programas e Estudos.

Subgrupo: A1-A2.

Nivel: 28.

Complemento específico: 15.981,84.

Corpo ou escala: xeral/secretario xudicial/xestor procesual e administrativo.

Adscrición admóns. públ.: A13 (adscrición indistinta a funcionarios da Xunta de Galicia, Estado, CC.AA. e Administración de Xustiza).

Formación específica: 640-para persoal doutra administración, curso de perfeccionamento de galego (R.I.).

Dependencia: Dirección Xeral de Xustiza.

Localidade: Santiago de Compostela.