Consellería de Presidencia. Convocatoria de posto de libre designación


12 abr 2012Diario Oficial de Galicia
No Diario Oficial de Galicia número 70, do 12 de abril de 2012, publícase a Orde da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza do 12 de marzo de 2012 pola que se anuncia a convocatoria pública para a provisión, polo sistema de libre designación, dun posto de traballo vacante nesta consellería.

Descargar PDF


Anexo

Código do posto: PR.C99.10.000.27001.150.

Denominación do posto: xefatura do Servizo de Xustiza e Administración Local.

Subgrupo: A1-A2.

Nivel: 28.

Complemento específico: 14.604,66.

Corpo ou escala: xeral/secretario xudicial.

Adscrición admóns. públ.: A12-A13 (adscrición indistinta a funcionarios da Xunta de Galicia, Estado, CC.AA., Administración local ou Administración de xustiza).

Formación específica: 501-licenciado en dereito (mérito), 640-para persoal doutra administración, curso de perfeccionamento de galego (R.I.).

Observacións: horario especial.

Dependencia: xefatura territorial.

Localidade: Lugo.