Lei de recortes da Xunta de Galicia


2 mar 2012No Diario Oficial de Galicia número 44, do 2 de marzo de 2012, publícase a Lei 1/2012, do 29 de febreiro, de medidas temporais en determinadas materias do emprego público da Comunidade Autónoma de Galicia.


Descargar PDF Texto

Artigo 1. Ámbito de aplicación.

Esta lei aplícaselle a todo o persoal ao servizo das seguintes administracións públicas e entidades:

a) Os órganos estatutarios de Galicia, sen prexuízo do disposto no artigo 12.2 do Estatuto de autonomía de Galicia para o Parlamento.

b) A Administración da Comunidade Autónoma e dos seus organismos autónomos.

c) As entidades públicas de consulta ou asesoramento autonómicas.

d) As axencias públicas autonómicas.

e) As entidades públicas empresariais ás que fai referencia o artigo 89 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia.

f) Os consorcios autonómicos aos que se refire o artigo 95 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia.

g) As sociedades mercantís públicas autonómicas ás que se refire o artigo 102 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector autonómico de Galicia.

h) As fundacións públicas sanitarias e as demais fundacións do sector público da Comunidade Autónoma ás que se refire o artigo 113 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia.

Artigo 2. Incapacidade temporal.

Un. As administracións e as entidades incluídas dentro do ámbito de aplicación desta lei aplicarán, ademais do previsto na Lei da Seguridade Social, as seguintes regras para proceder ao aboamento do complemento por incapacidade temporal para o persoal ao seu servizo:

1. Aboarase un complemento ata alcanzar o 100% das retribucións dende a data de inicio da situación de incapacidade temporal por continxencias profesionais e polas continxencias comúns que xeren:

– Hospitalización.

– Intervención cirúrxica.

2. Nos casos de incapacidade temporal por enfermidade común ou accidente non laboral o complemento calcularase de conformidade coas seguintes regras:

a) Dende o primeiro día da situación de incapacidade temporal ata o terceiro día inclusive aboarase un complemento ata acadar o 50% das retribucións cando sexa a primeira baixa no ano natural, e un complemento ata acadar o 40% na segunda baixa. Para baixas posteriores non se aboará o devandito complemento.

b) Dende o cuarto día da situación de incapacidade temporal ata o vixésimo día inclusive aboarase un complemento ata acadar o 75% das retribucións.

c) A partir do día vinte e un aboarase un complemento ata acadar o 100% das retribucións.

3. Os empregados e as empregadas públicas percibirán un complemento á prestación económica para que perciban o 100% da súa retribución nas situacións de:

– Maternidade.

– Risco por embarazo.

– Risco durante a lactancia natural.

– Paternidade.

Dous. O disposto neste artigo aplicarase ás situacións que se produzan a partir da data de entrada en vigor desta lei.

Artigo 3. Acción social.

1. Suspéndese para todo o persoal incluído no ámbito de aplicación desta lei a convocatoria, a concesión ou o aboamento de calquera axuda derivada do concepto de acción social, así como calquera outra que teña a mesma natureza ou finalidade, agás a axuda por persoa con discapacidade, que non poderá ser superior á contía de 180 euros mensuais por cada persoa, namentres estea en vigor esta lei.

2. En todo caso, durante a vixencia desta lei, as administracións e as entidades incluídas dentro do seu ámbito de aplicación non poderán realizar achegas a plans de pensións de emprego ou contratos de seguros colectivos que inclúan a cobertura da continxencia de xubilación.

Artigo 4. Modificación do texto refundido da Lei da función pública de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/2008, do 13 de marzo.

1. O texto refundido da Lei da función pública de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/2008, queda modificado como segue:

Un. Modifícase a alínea 1 do artigo 49 do texto refundido da Lei da función pública de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/2008, do 13 de marzo, que queda redactada como segue:

«A xubilación forzosa do persoal funcionario declárase de oficio ao cumprir a persoa a idade legalmente establecida.

Malia o anterior, o persoal funcionario pode solicitar, cunha antelación mínima de tres meses e máxima de catro meses á data na que cumpra a idade de xubilación forzosa, a prolongación da permanencia na situación de servizo activo, ata o cumprimento da idade máxima legalmente establecida, que se concederá, de ser o caso, por períodos dun ano renovables anualmente por solicitude da persoa interesada presentada cun prazo de antelación mínima de tres meses á data de finalización da prolongación concedida e, de non presentar solicitude, declárase de oficio a xubilación forzosa.

A aceptación ou a denegación destas solicitudes resolverase de forma motivada sobre a base dalgúns dos seguintes criterios:

a) Razóns organizativas derivadas da planificación do emprego público.

b) Resultados da avaliación do desempeño da persoa solicitante.

c) Capacidade psicofísica da persoa solicitante, acreditada mediante resolución, ditame ou informe médico.

Así mesmo, o órgano competente en materia de persoal da consellaría, o organismo ou a entidade en que preste servizos a persoa funcionaria emitirá informe motivado relativo á concesión ou denegación da prolongación da permanencia no servizo activo.

Facúltase a conselleira ou o conselleiro competente para ditar, de ser o caso, as normas complementarias de procedemento.

O persoal funcionario docente non universitario pode optar por se xubilar á finalización do curso académico no que cumpra a idade legalmente establecida. A mesma regra aplicarase nos supostos de prolongación da permanencia na situación de servizo activo.

En todo caso, terase en conta o plan de ordenación de recursos humanos respecto daquel persoal no que a súa normativa específica así o estableza.

Da prolongación da permanencia en servizo activo queda exceptuado o persoal funcionario daqueles corpos e escalas que teñan normas específicas de xubilación de acordo co disposto na normativa básica estatal».

Dous. A alínea 3 do artigo 76 do texto refundido da Lei da función pública de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/2008, do 13 de marzo, queda redactada como segue:

«Poderase dispoñer dos días ao ano que estableza a lexislación básica do Estado, como máximo, de permiso para asuntos persoais sen xustificación, atendendo sempre ás necesidades do servizo».

Tres. Complemento de destino dos ex altos cargos.

Suspéndese o dereito á percepción do complemento que se establece na disposición adicional décimo sétima do texto refundido da Lei da función pública de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/2008, do 13 de marzo, de incremento do complemento de destino na cantidade necesaria para igualalo ao valor do complemento de destino ou ao concepto equivalente que a Lei de orzamentos xerais do Estado fixe para as directoras e os directores xerais.

2. O previsto neste artigo sobre os días de libre disposición e o incremento do complemento de destino dos ex altos cargos élle aplicable a todo o persoal ao que fai referencia o artigo 1 desta lei.

3. O previsto neste artigo sobre a prolongación da permanencia no servizo activo élle aplicable a todo o persoal ao que fai referencia o artigo 1 desta lei, agás ao persoal laboral segundo o que establecen as súas normas específicas.

Artigo 5. Xornada laboral.

1. A partir da entrada en vigor desta lei, e para o conxunto de todo o persoal comprendido no seu artigo 1, a xornada ordinaria de traballo terá unha media semanal non inferior ás trinta e sete horas e trinta minutos.

Esta media semanal entenderase sen prexuízo das xornadas especiais existentes, que se adaptarán á xornada ordinaria coas correspondentes modificacións.

2. O persoal funcionario de carreira, o persoal estatutario e o persoal laboral fixo poderá voluntariamente solicitar a redución da súa xornada diaria, coa correspondente redución proporcional de retribucións, co límite máximo dun terzo da xornada efectiva, tendo en conta sempre as necesidades do servizo. A concesión da devandita redución, no caso de se autorizar, corresponderalle ao órgano que desempeñe, de ser o caso, as competencias en materia de persoal.

3. Habilítase o Consello da Xunta para acordar a redución da xornada coa correspondente redución retributiva do persoal interino ou temporal comprendido no artigo 1 desta lei, cun tope máximo dun terzo de xornada efectiva, tendo en conta sempre as necesidades do servizo. O acordo determinará motivadamente o persoal afectado e a duración da medida, que non poderá ser superior a cinco anos.

Artigo 6. Suspensión da aplicación de determinados artigos do convenio colectivo.

Un. Suspéndese a aplicación do artigo 19, agás a alínea 1, do V Convenio colectivo único para o persoal laboral da Xunta de Galicia.

Dous. Suspéndese a aplicación do artigo 29, Dereito a comedor, do V Convenio colectivo único para o persoal laboral da Xunta de Galicia, agás para o persoal laboral de educación e o dereito do persoal que traballe en quenda de noite a recibir bebidas frías e quentes recoñecido no inciso final do primeiro parágrafo.

Tres. Suspéndese a aplicación do artigo 34.2 do V Convenio colectivo único para o persoal laboral da Xunta de Galicia.

Catro. Suspéndese a aplicación da disposición adicional terceira do V Convenio colectivo único para o persoal laboral da Xunta de Galicia.

Artigo 7. Provisión de postos de traballo e mobilidade.

1. Os postos, tanto de persoal funcionario coma laboral, que están afectados polo establecido na disposición transitoria décimo cuarta do texto refundido da Lei da función pública de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/2008, do 13 de marzo, e pola disposición transitoria décima do V Convenio colectivo da Xunta de Galicia non serán ofertados en ningún proceso de provisión de postos de traballo, namentres non se resolva o proceso selectivo extraordinario de consolidación para o ingreso na correspondente escala ou categoría.

2. O disposto neste artigo seralles aplicable aos concursos de traslados convocados e non resoltos ao tempo de entrada en vigor desta lei. Facúltase a administración para adaptar as convocatorias ao previsto neste artigo mediante orde do órgano competente.

Artigo 8. Réxime económico aplicable aos órganos de goberno ou dirección e ao persoal directivo das entidades do sector público autonómico.

Autorízase o Consello da Xunta de Galicia para adecuar, conforme criterios obxectivos, os conceptos retributivos e as percepcións económicas de calquera natureza que resultan aplicables a:

a) Os órganos unipersoais de goberno e os membros dos consellos reitores das entidades reguladas no artigo 45 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia.

b) Os órganos unipersoais de goberno ou dirección e os membros dos consellos de administración ou os órganos equivalentes das entidades que integran o sector público autonómico de Galicia.

c) O persoal directivo das entidades ás que se fai referencia nas alíneas a) e b) anteriores.

Disposición adicional primeira.

1. Facúltase o Consello da Xunta de Galicia para aprobar todas aquelas normas e adoptar todas as medidas necesarias para a aplicación desta lei.

2. Facúltanse todos aqueles órganos administrativos que teñan competencia en materia de persoal para ditar aquelas disposicións necesarias para a adaptación e a aplicación desta lei.

Disposición adicional segunda. Destino dos aforros derivados da aplicación desta lei.

Autorízase a Consellería de Facenda para que efectúe as retencións de créditos oportunas nas partidas orzamentarias nas que se reduce o gasto correspondente derivado da aplicación desta lei, para a súa posterior baixa en contabilidade.


Disposición transitoria única.


Un. O persoal funcionario que cumpra a idade de xubilación forzosa nun prazo inferior a catro meses dende a data de entrada en vigor desta lei disporá dun prazo dun mes, que se contará dende o día seguinte á entrada en vigor desta lei, para solicitar a prolongación da súa permanencia na situación de servizo activo. Se no prazo indicado o funcionario non manifesta a súa vontade de permanecer en servizo activo mediante a presentación da correspondente solicitude, procederase á súa xubilación forzosa na data de cumprimento da citada idade.

Dous. O persoal funcionario que na data de entrada en vigor desta lei tivese cumpridos os sesenta e cinco anos de idade e permaneza en situación de activo deberá adecuarse ao novo sistema de prórrogas anuais establecido nesta lei mediante presentación de solicitude para a súa permanencia no servizo activo cunha antelación mínima dun mes e máxima de tres meses á data na que cumpra o seguinte ano de idade por primeira vez tras a entrada en vigor desta lei.

Se neste prazo non manifesta a súa vontade de permanecer en servizo activo mediante a presentación da correspondente solicitude procederase á súa xubilación forzosa con efectos da data de cumprimento de anos. No caso contrario a administración resolverá expresamente o que proceda.

Disposición derradeira única.

Esta lei entrará en vigor ao día seguinte da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Suspéndense, entre tanto estea en vigor esta lei, todas aquelas normas legais ou de carácter regulamentario, convenios ou acordos que contradigan o disposto nela.

As medidas previstas nesta lei serán revisadas nun prazo de dous anos dende a súa entrada en vigor, en función da evolución do produto interior bruto real de Galicia e do aforro primario dos orzamentos.

Santiago de Compostela, vinte e nove de febreiro de dous mil doce.


Alberto Núñez Feijóo
Presidente