Acción Social 2011. Exposición pública das listaxes definitivas


28 dic 2011


No Diario Oficial 247, do 28 de decembro de 2011, publícase a Resolución do 25 de novembro de 2011, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se anuncia a exposición pública das listaxes definitivas das solicitudes admitidas e excluídas dos programas correspondentes ás axudas do fondo de acción social do ano 2011 para o persoal ao servizo da Administración de xustiza destinado na Comunidade Autónoma de Galicia.Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza
Texto

Rematados os traballos da repartición do fondo de acción social para o ano 2011, e de conformidade co establecido nos puntos 6 e 7 das condicións xerais do acordo da Comisión Paritaria de Acción Social respecto dos criterios de repartición deste fondo para o exercicio 2011 entre o persoal ao servizo da Administración de xustiza nesta comunidade autónoma, ao cal se lle deu publicidade por medio da Resolución de 10 de xuño de 2011, da Dirección Xeral de Xustiza, publicada no Diario Oficial de Galicia n.º 126, do 1 de xullo, unha vez transcorrido o prazo de alegacións previsto no punto segundo da Resolución do 17 de outubro de 2011 pola que se anunciaba a exposición pública das listaxes provisionais (DOG n.º 204, do 25 de outubro), esta dirección xeral

DISPÓN:

Primeiro. Aprobar e dar publicidade ás listaxes definitivas das solicitudes admitidas e excluídas dos programas I (Axuda fillos e estudos fillos) e II (Axuda estudos funcionarios) correspondentes ás axudas do fondo de acción social do ano 2011 para o persoal ao servizo da Administración de xustiza destinado na Comunidade Autónoma de Galicia. As ditas listaxes están expostas nas páxinas web: www.xudicial.xunta.es e http://cpapx.xunta.es/acción-social.

En aplicación da Lei orgánica de protección de datos de carácter persoal, a admisión ou a exclusión dos solicitantes dos programas III (Axuda discapacidades) e IV (Axuda por celiaquía, intolerancia á lactosa e crohn) comunicarase persoalmente aos interesados.

Segundo. Contra esta resolución, que esgota a vía administrativa, poderá interpoñerse recurso de reposición ante a Dirección Xeral de Xustiza no prazo dun mes, ou ben poderá ser impugnada directamente ante o Xulgado do Contencioso-Administrativo competente no prazo de dous meses, ambos os dous prazos contados a partir do día seguinte ao da publicación da presente resolución, de acordo co previsto nos artigos 116 e 117 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, e nos artigos 14, 25 e 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 25 de novembro de 2011.

Juan José Martín Álvarez
Director xeral de Xustiza