Sobre as substitucións horizontais


22 nov 2011


Escrito remitido á Dirección Xeral de XustizaDIRECTOR XERAL DE XUSTIZA DE GALICIA
PRAZA DE EUROPA Nº 5-A 4º ANDAR
SANTIAGO DE COMPOSTELA

Hai pouco máis dun ano, exactamente o día 2 de novembro do 2010, remitímoslle unha carta na que entre outras cousas diciámoslle o seguinte:
“A valoración positiva do acordo, no que se refire ás Substitucións Verticais, múdase en radicalmente negativa no referente ás Substitucións Horizontais que están reguladas no mesmo acordo.

Seguindo a literalidade da Norma compartimos que as Substitucións Verticais sexan preferentes ás Horizontais. Non obstante, cando algún destes postos de traballo non se cobre a través dunha Substitución Vertical, por parte desa mesma Administración, non se ofrece esas prazas aos funcionarios en Substitución Horizontal.

Dende CC.OO non entendemos esta actitude por parte dá Administración, xa que a propia Orde que regula as substitucións, non seu articulo nº 5 "Tramitación dás Substitucións Horizontais" di ou seguinte, “cando na unidade non existan posto adscritos a un corpo inferior ou non se presentasen solicitudes para a substitución vertical, a Dirección Xeral de Xustiza procederá á provisión temporal do posto a través dunha substitución horizontal”.

En próximas datas, coa resolución da O.P.E 2008, quedarán vacantes varías prazas que a día de hoxe están cubertas por traballadores interinos que aprobaron a oposición (cubrindo liberacións, excedencias, ou calquera outra situación recollida no acordo de Substitucións). Entre elas a praza de Auxilio Xudicial de Instrucción 8 de Vigo.

Por todo o exposto solicitamos o cumprimento integro dous acordos asinados entre a Administración e as Organizacións Sindicais. Para éllo é imprescindible que se oferten todas as prazas de longa duración en Substitución Vertical e en caso de non haber solicitudes deberá ofertarse en Substitución Horizontal.

As prazas do Corpo de Auxilio Xudicial deberanse ofertar directamente en Substitución Horizontal, non facelo significaría un prexuízo para moitos traballadores, xa que moitas desas prazas son de xulgados onde existen remuneracións por encima da media (Gardas Instrucción, Rexistros Civís, S.C.N.E, etc.). Na NOJ as substitucións horizontais serán constantes nos postos singularizados, que coincidirán cos antes mencionados.

2 de Novembro de 2010”
Días despois convocouse unha Mesa Sectorial e vostede aceptou a solicitude remitida por este Sindicato con respecto ás substitucións horizontais, empezando pola propia praza de instrucción nº 8 de Vigo solicitada no escrito.

Con todo, a súa decisión de permitir as substitucións horizontais, non sei se co seu consentimento ou non, foi obviada por responsables da súa Dirección Xeral desde fai un tempo, descoñecemos cales son os motivos, salvo algún comentario do tipo “dános moito traballo”, que como é evidente non lle recoñecemos ningún valor xurídico.

Nestes momentos en que como consecuencia do concurso de traslado que se acaba de resolver quedaron varias prazas sen cubrir, consideramos imprescindible que, tal como lle diciamos na carta de novembro do 2010, cúmpranse de xeito integro os acordos asinados entre a Administración e os Representantes dos traballadores e ofértense en substitución Horizontal todas as prazas de longa duración que non se cubran en substitución vertical.

18 de novembro de 2011


Pablo Valeiras Rios
Responsable del Sector de Justicia de Galicia