Proposta de plan de formación para o ano 2012


8 nov 2011

A Dirección Xeral de Xustiza remitiunos a convocatoria para unha reunión da comisión paritaria de formación, que terá lugar en Santiago o día 8 de novembro, coa seguinte orde do día:


- Aprobación das actas de 10/10/2011 e 13/10/2011.(xúntase as actas)

- Proposta Formativa para 2012 (xúntase información) 

- Rogos e preguntas


A continuación publicamos a documentación que nos remite a Administración (plan de formación e proposta de cursos).

Trátase, xa que logo, dunha proposta e, polo tanto, aberta para a súa negociación e, se é o caso, modificación.Arquivos:

- Plan de formación

- Proposta de cursos