Consellería de Presidencia. Convocatoria dun posto de traballo polo sistema de libre designación


30 nov 2011


No Diario Oficial de Galicia número 229, do 30 de novembro de 2011, publícase a Orde da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza do 17 de novembro de 2011 pola que se anuncia a convocatoria pública para a provisión, polo sistema de libre designación, dun posto de traballo vacante nesta consellería.

Código do posto: PR.C03.00.001.15770.005.

Denominación do posto: xefatura do Servizo de Réxime Xurídico e Relacións Laborais.

Subgrupo: A1-A2.

Nivel: 28.

Complemento específico: 15.981,84.

Corpo ou escala: xeral/secretario judicial/xestor procesual e administrativo.

Adscrición admóns. públ.: A13-(adscrición indistinta a funcionarios da Xunta de Galicia, Estado e CC.AA. e Administración de xustiza.

Formación específica: 381-técnico de nivel superior de prevención de riscos laborais, especialidade de seguridade no traballo (mérito), 382-técnico de nivel superior de prevención de riscos laborais, especialidade de hixiene industrial (mérito), 383-técnico de nivel superior de prevención de riscos laborais, especialidade de ergonomía e psicoloxía aplicada (mérito), 501-lcdo. en dereito (mérito), 640-para persoal doutra Administración, curso de perfeccionamento de galego (R.I.).

Dependencia: Dirección Xeral de Xustiza.

Localidade: Santiago de Compostela.Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza
Texto

Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

ORDE do 17 de novembro de 2011 pola que se anuncia a convocatoria pública para a provisión, polo sistema de libre designación, dun posto de traballo vacante nesta consellería.

De conformidade co establecido no artigo 29.2, do Decreto lexislativo 1/2008, do 13 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei da función pública de Galicia, e no artigo 16 do Decreto 93/1991, do 20 de marzo, polo que se aproba o Regulamento de provisión de postos de traballo, promoción profesional e promoción interna, e no uso das atribucións conferidas polo artigo 17.4 do citado decreto lexislativo,

DISPOÑO:

Primeiro. Anunciar a convocatoria para cubrir, polo sistema de libre designación, o posto de traballo que se indica no anexo I desta orde.

Segundo. Poderán concorrer a ela os/as funcionarios/as de carreira que reúnan as condicións que para o posto de traballo se sinalan no anexo I.

Terceiro. As solicitudes para participar nesta convocatoria presentaranse no Rexistro Xeral da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza (edificio administrativo de San Caetano, 15771 Santiago de Compostela), nas súas xefaturas territoriais ou nas oficinas previstas no artigo 38 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, no prazo de 15 días hábiles, contados a partir do seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia, segundo o modelo que se inclúe no anexo II.

Cuarto. Os/as aspirantes deberán unir á petición un curriculum vitae e xustificar mediante certificación ou copia compulsada os méritos que aleguen.

Quinto. No caso de que resulte seleccionado/a para ocupar o posto de traballo que se anuncia no anexo I desta orde un/unha funcionario/a con destino noutra Administración pública, tramitarase o seu traslado a esta comunidade autónoma conforme o artigo 67 do Real decreto 364/1995, do 10 de marzo, e as demais disposicións concordantes.

Sexto. A resolución desta convocatoria publicarase no Diario Oficial de Galicia e poderase declarar deserto o posto de traballo, se se considera oportuno.

Sétimo. O prazo de toma de posesión será de tres días hábiles se o destino anterior radica na mesma localidade do novo destino, e dun mes se radica en localidade distinta ou comporta o reingreso ao servizo activo.

O prazo de toma de posesión empezará a contarse a partir do día seguinte ao do cesamento, que se deberá producir dentro dos tres días hábiles seguintes ao da publicación da resolución no Diario Oficial de Galicia, ou desde a data en que se comunique a resolución do traslado á comunidade autónoma, para o caso de funcionarios doutras administracións públicas.

Se a resolución comporta o reingreso ao servizo activo, o prazo de toma de posesión deberase computar desde o día seguinte ao da publicación da resolución no Diario Oficial de Galicia.

Oitavo. Contra esta orde, que esgota a vía administrativa, as persoas interesadas poderán interpoñer recurso potestativo de reposición perante o conselleiro de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, de conformidade co establecido na Lei 30/1992, do 26 de novembro, na súa nova redacción dada pola Lei 4/1999, do 13 de xaneiro, ou poderán impugnala directamente perante o xulgado do contencioso-administrativo competente no prazo de dous meses contados a partir da mesma data, segundo o establecido na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 17 de novembro de 2011.

Alfonso Rueda Valenzuela
Conselleiro de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

ANEXO I

Código do posto: PR.C03.00.001.15770.005.

Denominación do posto: xefatura do Servizo de Réxime Xurídico e Relacións Laborais.

Subgrupo: A1-A2.

Nivel: 28.

Complemento específico: 15.981,84.

Corpo ou escala: xeral/secretario judicial/xestor procesual e administrativo.

Adscrición admóns. públ.: A13-(adscrición indistinta a funcionarios da Xunta de Galicia, Estado e CC.AA. e Administración de xustiza.

Formación específica: 381-técnico de nivel superior de prevención de riscos laborais, especialidade de seguridade no traballo (mérito), 382-técnico de nivel superior de prevención de riscos laborais, especialidade de hixiene industrial (mérito), 383-técnico de nivel superior de prevención de riscos laborais, especialidade de ergonomía e psicoloxía aplicada (mérito), 501-lcdo. en dereito (mérito), 640-para persoal doutra Administración, curso de perfeccionamento de galego (R.I.).

Dependencia: Dirección Xeral de Xustiza.

Localidade: Santiago de Compostela.