Forenses. Comisións de servizos no Imelga


21 sept 2011


Publicado na intranet xudicial
Na intranet xudicial e na páxina web da Dirección Xeral de Xustiza publicouse o seguinte anuncio de comisión de servizo:


De acordo co artigo 73 do R.D. 1451/2005, de 7 de decembro, polo que se aproba o Regulamento de Ingreso, Provisión de Postos de Traballo e Promoción Profesional do Persoal Funcionario ao Servizo da Administración de Xustiza, anúncianse os seguintes postos para a súa cobertura en comisión de servizos:


IMELGA - DIRECCIÓN

Posto: Xefatura do Servizo da Área de Clínica Médico Forense

Corpo: médico Forense

Forma de provisión: concurso específico


SUBDIRECCIÓN TERRITORIAL DO IMELGA DE CORUÑA

Posto: Xefatura da Sección da Área de Clínica Médico Forense

Corpo: médico forense

Forma de provisión: concurso específico


SUBDIRECCIÓN TERRITORIAL DO IMELGA DE OURENSE

Posto: Xefatura da Sección da Área de Clinica Forense

Corpo: médico forense

Forma de provisión: concurso específico


As solicitudes presentaranse na Dirección Xeral de Xustiza dende o día 19/09/2011 ata o 23/09/2011 e irán dirixidas á Dirección Xeral deXustiza (Praza de Europa, 5A, 4º, 15781 Santiago de Compsostela).


Enlace: http://goo.gl/hRv1R